50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز
پیشنهاد هفته

PMBOK در عمل

دکتر حاجی یخچالی

مدیریت پروژه

امتیاز 3.3 ازمجموع 16 نفر
1,295,000تومان
647,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی PMBOK

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی موسسه PMI

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی پروژه از منظر PMOBK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبد چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیندهای PMBOK

مشاهده محتوابستنB
 • دوران حیات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بازنگری دروازه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند در PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • توسعه حکم پروژه

  رایگان
  نمایش
 • توسعه برنامه مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پروژه و مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت محدوده پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • برنامه ریزی مدیریت محدوده

  رایگان
  نمایش
 • جمع آوری الزامات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد WBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحه گذاری محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • برنامه مدیریت زمانبندی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برآورد مدت زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند توسعه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت هزینه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برآورد هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تعیین بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کیفیت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • برنامه ریزی مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برآورد منابع فعالیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جذب منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • فرآیند مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ریسک پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند شناسایی ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند اجرای تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند اجرای تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند پیاده سازی پاسخ های ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه ریزی مدیریت تدارکات

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اجرای تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ذی نفعان پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند شناسایی ذی نفعان

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برنامه مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,295,000تومان
647,500تومان
50%
خرید دوره
12جلسه
9ساعت و 50 دقیقه
238فراگیر

معرفی PMBOK

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی موسسه PMI

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی پروژه از منظر PMOBK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبد چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیندهای PMBOK

مشاهده محتوابستنB
 • دوران حیات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بازنگری دروازه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند در PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • توسعه حکم پروژه

  رایگان
  نمایش
 • توسعه برنامه مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پروژه و مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت محدوده پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • برنامه ریزی مدیریت محدوده

  رایگان
  نمایش
 • جمع آوری الزامات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد WBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحه گذاری محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • برنامه مدیریت زمانبندی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برآورد مدت زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند توسعه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت هزینه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برآورد هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تعیین بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کیفیت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • برنامه ریزی مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برآورد منابع فعالیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جذب منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • فرآیند مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ریسک پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند شناسایی ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند اجرای تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند اجرای تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند پیاده سازی پاسخ های ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه ریزی مدیریت تدارکات

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اجرای تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ذی نفعان پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند شناسایی ذی نفعان

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برنامه مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند نظارت مشارکت ذی نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

PMBOK یکی از رایج‌ترین استانداردهای جهانی در مدیریت پروژه و مهم‌ترین معیار برای ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه است. محتوای این دوره آموزشی، بر مبنای ویرایش ششم کتاب PMBOK در عمل( سال 2017 ) گردآوری شده و به دنبال این است تا به این سوال پاسخ دهد که شما چگونه می‌توانید آموخته‌های خود از مدیریت پروژه را در محیط کار اجرایی کنید. همچنین در تهیه این دوره آنلاین سعی شده تا محتوای آموزشی به صورت ساده و شفاف ارائه شود تا افرادی که به عنوان کارشناس و مدیر پروژه، با هر سطحی از سابقه کار مشغول به فعالیت هستند؛ بتوانند استفاده عملی و کاربردی از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه داشته باشند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 4. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 5. دوره آموزش نرم افزار primavera
 6. دوره آموزش نرم افزار msp

توضیحات

PMBOK یکی از رایج‌ترین استانداردهای جهانی در مدیریت پروژه و مهم‌ترین معیار برای ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه است. محتوای این دوره آموزشی، بر مبنای ویرایش ششم کتاب PMBOK در عمل( سال 2017 ) گردآوری شده و به دنبال این است تا به این سوال پاسخ دهد که شما چگونه می‌توانید آموخته‌های خود از مدیریت پروژه را در محیط کار اجرایی کنید. همچنین در تهیه این دوره آنلاین سعی شده تا محتوای آموزشی به صورت ساده و شفاف ارائه شود تا افرادی که به عنوان کارشناس و مدیر پروژه، با هر سطحی از سابقه کار مشغول به فعالیت هستند؛ بتوانند استفاده عملی و کاربردی از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه داشته باشند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 4. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 5. دوره آموزش نرم افزار primavera
 6. دوره آموزش نرم افزار msp

برچسب ها