ویرایش ششم استاندارد PMBOK

امتیاز 4.5 ازمجموع 8 نفر
مهندس مزدک عبائی

مدیریت پروژه

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است.

569,000تومان
خرید دوره
569,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
60ساعت
134فراگیر

معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

مشاهده محتوابستنA
 • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقدمه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مستندات کسب و کاری پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محیط پیرامونی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مولفه‌های محیطی سازمان

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش مدیر پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شایستگی‌های مدیران پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  رایگان
  نمایش
 • ساختارهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب کتاب Rita

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 1-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه 2

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

 • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

کاربر گرامی، بعد از خرید دوره برای عضویت در کانال تلگرامی جهت پرسش و پاسخ مستقیم با استاد و شرکت کنندگان دوره  با شماره 88342900 - داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.


پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

مشاهده محتوابستنA
 • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقدمه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مستندات کسب و کاری پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محیط پیرامونی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مولفه‌های محیطی سازمان

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش مدیر پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شایستگی‌های مدیران پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  رایگان
  نمایش
 • ساختارهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب کتاب Rita

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 1-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه 2

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

 • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

کاربر گرامی، بعد از خرید دوره برای عضویت در کانال تلگرامی جهت پرسش و پاسخ مستقیم با استاد و شرکت کنندگان دوره  با شماره 88342900 - داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.


پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
استاندارد PMBOK
مدیریت پروژه PMBOK