مدیریت پروژه حرفه ای

امتیاز 3.9 ازمجموع 16 نفر
مهندس محسن جلالی منش

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

119,000تومان
خرید دوره
119,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
8ساعت
537فراگیر

بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  رایگان
  نمایش
 • تاخیر در پروژه ها

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ذینفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ساختارهای پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استانداردهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • استانداردهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استاندارد PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعامل بین گروه های فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حوزه های دانش مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنE
 • گام های برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لزوم برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • هدف از PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشخصات و قابلیت های PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین BWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار و کدبندی PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریس PWBS / OBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف RWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین رویه های هماهنگی

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

مشاهده محتوابستنG
 • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • روش های تدوین فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع روابط بین فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز پرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع و انواع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی منابع

  رایگان
  نمایش
 • تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمانبدی تامین مواد اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجی های زمانبدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز ارزش افزوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجی گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای Microsoft Project

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی قابلیت های MSproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  رایگان
  نمایش
 • تاخیر در پروژه ها

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ذینفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ساختارهای پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استانداردهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • استانداردهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استاندارد PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعامل بین گروه های فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حوزه های دانش مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنE
 • گام های برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لزوم برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • هدف از PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشخصات و قابلیت های PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین BWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار و کدبندی PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون PWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریس PWBS / OBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف RWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین رویه های هماهنگی

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

مشاهده محتوابستنG
 • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • روش های تدوین فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع روابط بین فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز پرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع و انواع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی منابع

  رایگان
  نمایش
 • تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمانبدی تامین مواد اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجی های زمانبدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز ارزش افزوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجی گزارش عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای Microsoft Project

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی قابلیت های MSproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
مدیریت پروژه حرفه ای