نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت پروژه حرفه ای

امتیاز 4.0 ازمجموع 13 نفر
مهندس محسن جلالی منش

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
8ساعت
522فراگیر

بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  رایگان
  نمایش
 • تاخیر در پروژه ها

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ذینفعان پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ساختارهای پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استانداردهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • استانداردهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعامل بین گروه های فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حوزه های دانش مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنE
 • گام های برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لزوم برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • هدف از PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشخصات و قابلیت های PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین BWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار و کدبندی PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس PWBS / OBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی FWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف RWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین رویه های هماهنگی

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

مشاهده محتوابستنG
 • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • روش های تدوین فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع روابط بین فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز پرت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع و انواع آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی منابع

  رایگان
  نمایش
 • تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمانبدی تامین مواد اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجی های زمانبدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز ارزش افزوده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجی گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای Microsoft Project

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی قابلیت های MSproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  رایگان
  نمایش
 • تاخیر در پروژه ها

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ذینفعان پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ساختارهای پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استانداردهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • استانداردهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعامل بین گروه های فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حوزه های دانش مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنE
 • گام های برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لزوم برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

مشاهده محتوابستنF
 • فرآیند تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • هدف از PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشخصات و قابلیت های PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین BWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار و کدبندی PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون PWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس PWBS / OBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی FWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف RWBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین رویه های هماهنگی

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

مشاهده محتوابستنG
 • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • روش های تدوین فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع روابط بین فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز پرت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع و انواع آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی منابع

  رایگان
  نمایش
 • تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمانبدی تامین مواد اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجی های زمانبدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز ارزش افزوده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجی گزارش عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای Microsoft Project

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی قابلیت های MSproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
مدیریت پروژه حرفه ای