اصول و مفاهیم WBS

امتیاز 3.9 ازمجموع 20 نفر
مهندس فریدون فرداد

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
254فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مدیریت پروژه

  رایگان
  نمایش
 • ذینفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروههای فرآیندی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعاریف براساس PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست کار wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد اجباری در تدوین wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبنا بودن تحویل شدنی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطح جزئیات wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با RWBS, PWBS,FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت محدوده - آشنایی با مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و انواع آن - تسلط بر تهیه ساختار شکست کار (WBS) - آشنایی با مفاهیم PWBS، FWBA و RWBS - آشنایی با تهیه لیست فعالیت های پروژه
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مدیریت پروژه

  رایگان
  نمایش
 • ذینفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروههای فرآیندی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعاریف براساس PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست کار wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد اجباری در تدوین wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبنا بودن تحویل شدنی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطح جزئیات wbs

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با RWBS, PWBS,FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • FWBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تدوین فهرست فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت محدوده - آشنایی با مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و انواع آن - تسلط بر تهیه ساختار شکست کار (WBS) - آشنایی با مفاهیم PWBS، FWBA و RWBS - آشنایی با تهیه لیست فعالیت های پروژه
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
ساختار شکست کار
شکست کار پروژه