برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

مهندس رضا آتش فراز

مدیریت پروژه

امتیاز 4.0 ازمجموع 62 نفر
625,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK، مالکروسافت پراژکت و پریماورا

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • تعریف منابع پروژه انواع منابع تعریف و تخصیص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • روش مسیر بحرانی (CPM)

  رایگان
  نمایش
 • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
625,000تومان
خرید دوره
10جلسه
2ساعت و 37 دقیقه
753فراگیر

پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK، مالکروسافت پراژکت و پریماورا

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • تعریف منابع پروژه انواع منابع تعریف و تخصیص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • روش مسیر بحرانی (CPM)

  رایگان
  نمایش
 • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل ماکروسافت پروژه MSP و پریماورا primavera P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.


پيش نياز توصيه اي: 

پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 

- اصول و مبانی مدیریت پروژه

- ویرایش ششم استاندارد PMBOK


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزش نرم افزار primavera
 3. دوره آموزش نرم افزار msp
 4. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 5. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 6. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 7. دوره آموزشی اصول wbs

مباحتی که در این دوره ما آموزیم:

 1. تعریف پروژه از دیدگاه های مختلف
 2. معرفی نرم افزارهای مختلف و کار با آنها
 3. تفاوت بین نرم افزار پریماورا و مایکروسافت پراژکت
 4. ساختار پروژه های سازمانی چیست؟
 5. رویکرد پیش رو و پس رو در پروژه
 6.  ساختارشکست کار WBS چیست؟

معرفی انواع نمودارهای مورد استفاده در پروژه

 • نمودار گانت
 • نمودار شبکه ای
 • نمودار مایلستون
 • نمودار پبشرفت پروژه
 • نمودار مسیر بحرانی CPM

انواع شکست کار wbs

 1. ساختار شکست کار محصول pcwbs
 2. ساختار شکست کار مسئولیت rwbs
 3. ساختار شکست کار عملیات fwbs

انواع نگرش در wbs

 • دیدگاه مدرن
 • دیدگاه سنتی

بسته های کاری چیست؟

قاعده ی 100% در مدیریت پروژه چیست؟

انواع wbs یا شکست کار 

 1. بر اساس فاز 
 2. بر اساس مکان جغرافیایی
 3. بر اساس چارت سازمانی
 4. بر اساس پیمان کاری

معرفی تکنبک تجزیه یا decomposition

معرفی fs ss ff sf

تاکید به استفاده fs از دیدگاه موسسه مدیریت پروژه و وزارت دفاع آمریکا و اهمیت آن

تعریف انواع وابستگی 

 1. وابستگی اجباری
 2. وابسنگی ترجیحی

چگونگی به کارگیری تاخبرات lag و تعجیلات lead 

طبقه بندی روش های تخمین زمان پروژه

 • استفاده از نظر کارشناس
 • تخمین قیاسی یا آنالوگ یا بالا یه پایین
 • تخمین پارامتری
 • تخمین سه نقطه (خوشبینانه، بدبینانه، محتمل)
 • استفاده از الگو پرت pert 
 • تخمین تک نقطه 
 • شیوه های تلفیقی mixed method

بهترین و بدترین روش تخمین زمان از دیدگاه پمباک کدام است؟

اجزای اصلی مسیر بحرانی cpm

محاسبه مقدار شناوری

مفاهیم فشرده سازی و روش های آن

 1. افزایش منبع یا مبادله هزینه زمان crashing
 2. موازی کاری fast tracking

انواع روش های تسطیح منابع

 1. شناوری منابع
 2. طولانی تر کردن مدت فعالیت
 3. شکستن فعالیت ها
 4. افزایش مدت زمان پروژه 

انواع روش های میزان پیشرفت

 • فرمول ثابت
 • مایلستون های وزن دار
 • درصد پیشرفت

انواع روش های کنترل زمان بندی

 1. زمان بندی مجدد (Rescheduling)
 2. برنامه ریزی جبرانی (catch up plan)
 3. بزنامه ریزی مجدد (Replanning)

انواع روش های تخمین هزینه های پروژه از دیدگاه PMBoK

 1. نظر کارشناسان
 2. تخمین مشابهتی
 3. تخمین پارامتری
 4. تخمین 3 نقطه ای

انواع گزارشات در کنترل پروژه 

 • گزارشات روزانه
 • گزارشات هفتگی
 • گزارشات ماهانه
 • داشبوردهای مدیریتی
 • گزارشات بصریتوضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل ماکروسافت پروژه MSP و پریماورا primavera P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.


پيش نياز توصيه اي: 

پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 

- اصول و مبانی مدیریت پروژه

- ویرایش ششم استاندارد PMBOK


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزش نرم افزار primavera
 3. دوره آموزش نرم افزار msp
 4. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 5. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 6. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 7. دوره آموزشی اصول wbs

مباحتی که در این دوره ما آموزیم:

 1. تعریف پروژه از دیدگاه های مختلف
 2. معرفی نرم افزارهای مختلف و کار با آنها
 3. تفاوت بین نرم افزار پریماورا و مایکروسافت پراژکت
 4. ساختار پروژه های سازمانی چیست؟
 5. رویکرد پیش رو و پس رو در پروژه
 6.  ساختارشکست کار WBS چیست؟

معرفی انواع نمودارهای مورد استفاده در پروژه

 • نمودار گانت
 • نمودار شبکه ای
 • نمودار مایلستون
 • نمودار پبشرفت پروژه
 • نمودار مسیر بحرانی CPM

انواع شکست کار wbs

 1. ساختار شکست کار محصول pcwbs
 2. ساختار شکست کار مسئولیت rwbs
 3. ساختار شکست کار عملیات fwbs

انواع نگرش در wbs

 • دیدگاه مدرن
 • دیدگاه سنتی

بسته های کاری چیست؟

قاعده ی 100% در مدیریت پروژه چیست؟

انواع wbs یا شکست کار 

 1. بر اساس فاز 
 2. بر اساس مکان جغرافیایی
 3. بر اساس چارت سازمانی
 4. بر اساس پیمان کاری

معرفی تکنبک تجزیه یا decomposition

معرفی fs ss ff sf

تاکید به استفاده fs از دیدگاه موسسه مدیریت پروژه و وزارت دفاع آمریکا و اهمیت آن

تعریف انواع وابستگی 

 1. وابستگی اجباری
 2. وابسنگی ترجیحی

چگونگی به کارگیری تاخبرات lag و تعجیلات lead 

طبقه بندی روش های تخمین زمان پروژه

 • استفاده از نظر کارشناس
 • تخمین قیاسی یا آنالوگ یا بالا یه پایین
 • تخمین پارامتری
 • تخمین سه نقطه (خوشبینانه، بدبینانه، محتمل)
 • استفاده از الگو پرت pert 
 • تخمین تک نقطه 
 • شیوه های تلفیقی mixed method

بهترین و بدترین روش تخمین زمان از دیدگاه پمباک کدام است؟

اجزای اصلی مسیر بحرانی cpm

محاسبه مقدار شناوری

مفاهیم فشرده سازی و روش های آن

 1. افزایش منبع یا مبادله هزینه زمان crashing
 2. موازی کاری fast tracking

انواع روش های تسطیح منابع

 1. شناوری منابع
 2. طولانی تر کردن مدت فعالیت
 3. شکستن فعالیت ها
 4. افزایش مدت زمان پروژه 

انواع روش های میزان پیشرفت

 • فرمول ثابت
 • مایلستون های وزن دار
 • درصد پیشرفت

انواع روش های کنترل زمان بندی

 1. زمان بندی مجدد (Rescheduling)
 2. برنامه ریزی جبرانی (catch up plan)
 3. بزنامه ریزی مجدد (Replanning)

انواع روش های تخمین هزینه های پروژه از دیدگاه PMBoK

 1. نظر کارشناسان
 2. تخمین مشابهتی
 3. تخمین پارامتری
 4. تخمین 3 نقطه ای

انواع گزارشات در کنترل پروژه 

 • گزارشات روزانه
 • گزارشات هفتگی
 • گزارشات ماهانه
 • داشبوردهای مدیریتی
 • گزارشات بصری