مدیریت ریسک پروژه

مهندس علی رحمتی توکل

مدیریت پروژه

امتیاز 3.9 ازمجموع 38 نفر
295,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ریسک مدیریت پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ريسک پروژه چیست؟

  رایگان
  نمایش

مفاهیم ريسک در پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برنامه مديريت ريسک پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • برنامه ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسايی ريسک پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • شناسايی ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کیفی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کمی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع های احتمالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • شناسایی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کنترل ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • کنترل ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
295,000تومان
خرید دوره
8جلسه
18 ویدیو آموزشی
400فراگیر

ریسک مدیریت پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ريسک پروژه چیست؟

  رایگان
  نمایش

مفاهیم ريسک در پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برنامه مديريت ريسک پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • برنامه ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسايی ريسک پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • شناسايی ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کیفی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کمی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع های احتمالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • شناسایی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کنترل ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • کنترل ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با گواهینامه آموزشی
در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.
آنچه در انتهای دوره می آموزید: 
 1. - اهداف پروژه چیست؟
 2. - ريسک در پروژه به چه معناست؟
 3. مخالف ريسک (Risk-averse) یعنی چه؟
 4. - هدف مديريت ريسک چيست؟
 5. - ضرورت مديريت ريسک در چیست؟
 6. - مزايای مديريت ريسک در چه هست؟
 7. - خصوصيات مديريت ريسک چیست؟
 8. - آستانه و تلرانس ريسک (Thresholds and Tolerances Risk)
 9. - مراحل مديريت ريسک های پروژه چیست؟
 10. - بودجه بندی مديريت ريسک های پروژه بر چه اساسی است؟
 11. ابزارها و روش های شناسايی ريسک چیست؟
 12. - ساختار شكست ريسک پروژه (RBS) چیست؟
 13. ساختار ماتريس (Risk register) چگونه است؟
 14. تحليل كيفی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 15. - احتمال و شدت ريسک در پروژه چیست؟
 16. - مراحل تحليل كيفی ريسک پروژه چیست؟
 17. ماتريس احتمال و شدت ریسک پروژه چیست؟
 18. تحليل کمی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 19. - شرايط ورود به تحليل كمی ريسک پروژه چیست؟
 20. - مراحل تحليل كمی ريسک چیست؟
 21. - انواع توزيع های احتمالات برای بررسی تحلیل کمی ریسک پروژه
 22. - برنامه ريزی پاسخ به ريسک پروژه
 23. - استراتژی پاسخ به ريسک های منفی يا تهديده چیست؟
 24. - استراتژی پاسخ به ريسک های مثبت يا فرصت چیست؟ 
 25. - كنترل ريسک چگونه انچام می شود؟
 26. - آشنایی با اجزا سیستم مدیریت پروژه
 27.  - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه
 28.  - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی
در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.
آنچه در انتهای دوره می آموزید: 
 1. - اهداف پروژه چیست؟
 2. - ريسک در پروژه به چه معناست؟
 3. مخالف ريسک (Risk-averse) یعنی چه؟
 4. - هدف مديريت ريسک چيست؟
 5. - ضرورت مديريت ريسک در چیست؟
 6. - مزايای مديريت ريسک در چه هست؟
 7. - خصوصيات مديريت ريسک چیست؟
 8. - آستانه و تلرانس ريسک (Thresholds and Tolerances Risk)
 9. - مراحل مديريت ريسک های پروژه چیست؟
 10. - بودجه بندی مديريت ريسک های پروژه بر چه اساسی است؟
 11. ابزارها و روش های شناسايی ريسک چیست؟
 12. - ساختار شكست ريسک پروژه (RBS) چیست؟
 13. ساختار ماتريس (Risk register) چگونه است؟
 14. تحليل كيفی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 15. - احتمال و شدت ريسک در پروژه چیست؟
 16. - مراحل تحليل كيفی ريسک پروژه چیست؟
 17. ماتريس احتمال و شدت ریسک پروژه چیست؟
 18. تحليل کمی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 19. - شرايط ورود به تحليل كمی ريسک پروژه چیست؟
 20. - مراحل تحليل كمی ريسک چیست؟
 21. - انواع توزيع های احتمالات برای بررسی تحلیل کمی ریسک پروژه
 22. - برنامه ريزی پاسخ به ريسک پروژه
 23. - استراتژی پاسخ به ريسک های منفی يا تهديده چیست؟
 24. - استراتژی پاسخ به ريسک های مثبت يا فرصت چیست؟ 
 25. - كنترل ريسک چگونه انچام می شود؟
 26. - آشنایی با اجزا سیستم مدیریت پروژه
 27.  - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه
 28.  - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک