مدیریت ریسک پروژه

امتیاز 3.6 ازمجموع 15 نفر
مهندس علی رحمتی توکل

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
8ساعت
203فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کیفی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کمی ریسک ها-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کمی ریسک ها-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توزیع های احتمالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظارت و کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کیفی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کمی ریسک ها-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل کمی ریسک ها-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توزیع های احتمالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظارت و کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
ریسک در پروژه
مدیریت ریسک پروژه