50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز
پیشنهاد هفته

مدیریت ریسک پروژه

مهندس علی رحمتی توکل

مدیریت پروژه

امتیاز 3.8 ازمجموع 43 نفر
715,000تومان
357,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ریسک مدیریت پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ريسک پروژه چیست؟

  رایگان
  نمایش

مفاهیم ريسک در پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برنامه مديريت ريسک پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • برنامه ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسايی ريسک پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • شناسايی ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کیفی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کمی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع های احتمالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • شناسایی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کنترل ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • کنترل ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
715,000تومان
357,500تومان
50%
خرید دوره
8جلسه
4ساعت و 26 دقیقه
426فراگیر

ریسک مدیریت پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ريسک پروژه چیست؟

  رایگان
  نمایش

مفاهیم ريسک در پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات مديريت ريسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برنامه مديريت ريسک پروژه چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • برنامه ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسايی ريسک پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • شناسايی ريسک پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • ساختار شکست ریسک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کیفی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس احتمال و شدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل کمی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تحلیل کیفی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل کمی ریسک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع های احتمالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • شناسایی ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کنترل ریسک در پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • کنترل ریسک در پروژه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.

آنچه در انتهای دوره می آموزید: 

 1. - اهداف پروژه چیست؟
 2. - ريسک در پروژه به چه معناست؟
 3. مخالف ريسک (Risk-averse) یعنی چه؟
 4. - هدف مديريت ريسک چيست؟
 5. - ضرورت مديريت ريسک در چیست؟
 6. - مزايای مديريت ريسک در چه هست؟
 7. - خصوصيات مديريت ريسک چیست؟
 8. - آستانه و تلرانس ريسک (Thresholds and Tolerances Risk)
 9. مراحل مديريت ريسک های پروژه چیست؟
 10. - بودجه بندی مديريت ريسک های پروژه بر چه اساسی است؟
 11. ابزارها و روش های شناسايی ريسک چیست؟
 12. - ساختار شكست ريسک پروژه (RBS) چیست؟
 13. ساختار ماتريس (Risk register) چگونه است؟
 14. - تحليل كيفی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 15. - احتمال و شدت ريسک در پروژه چیست؟
 16. - مراحل تحليل كيفی ريسک پروژه چیست؟
 17. ماتريس احتمال و شدت ریسک پروژه چیست؟
 18. - تحليل کمی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 19. شرايط ورود به تحليل كمی ريسک پروژه چیست؟
 20. - مراحل تحليل كمی ريسک چیست؟
 21. - انواع توزيع های احتمالات برای بررسی تحلیل کمی ریسک پروژه
 22. - برنامه ريزی پاسخ به ريسک پروژه
 23. - استراتژی پاسخ به ريسک های منفی يا تهديده چیست؟
 24. - استراتژی پاسخ به ريسک های مثبت يا فرصت چیست؟ 
 25. - كنترل ريسک چگونه انچام می شود؟
 26. - آشنایی با اجزا سیستم مدیریت پروژه
 27.  - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه
 28.  - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزش نرم افزار primavera
 5. دوره آموزش نرم افزار msp
 6. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 7. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.

آنچه در انتهای دوره می آموزید: 

 1. - اهداف پروژه چیست؟
 2. - ريسک در پروژه به چه معناست؟
 3. مخالف ريسک (Risk-averse) یعنی چه؟
 4. - هدف مديريت ريسک چيست؟
 5. - ضرورت مديريت ريسک در چیست؟
 6. - مزايای مديريت ريسک در چه هست؟
 7. - خصوصيات مديريت ريسک چیست؟
 8. - آستانه و تلرانس ريسک (Thresholds and Tolerances Risk)
 9. مراحل مديريت ريسک های پروژه چیست؟
 10. - بودجه بندی مديريت ريسک های پروژه بر چه اساسی است؟
 11. ابزارها و روش های شناسايی ريسک چیست؟
 12. - ساختار شكست ريسک پروژه (RBS) چیست؟
 13. ساختار ماتريس (Risk register) چگونه است؟
 14. - تحليل كيفی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 15. - احتمال و شدت ريسک در پروژه چیست؟
 16. - مراحل تحليل كيفی ريسک پروژه چیست؟
 17. ماتريس احتمال و شدت ریسک پروژه چیست؟
 18. - تحليل کمی ريسک پروژه ها بر چه اساسی است؟
 19. شرايط ورود به تحليل كمی ريسک پروژه چیست؟
 20. - مراحل تحليل كمی ريسک چیست؟
 21. - انواع توزيع های احتمالات برای بررسی تحلیل کمی ریسک پروژه
 22. - برنامه ريزی پاسخ به ريسک پروژه
 23. - استراتژی پاسخ به ريسک های منفی يا تهديده چیست؟
 24. - استراتژی پاسخ به ريسک های مثبت يا فرصت چیست؟ 
 25. - كنترل ريسک چگونه انچام می شود؟
 26. - آشنایی با اجزا سیستم مدیریت پروژه
 27.  - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه
 28.  - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزش نرم افزار primavera
 5. دوره آموزش نرم افزار msp
 6. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 7. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه