نرم افزار MSP 2016

امتیاز 4.1 ازمجموع 16 نفر
مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد.

119,000تومان
خرید دوره
119,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
8ساعت
284فراگیر

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی جلسه اول

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنظیم تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساختار شکست کار

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف ددلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تهیه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تسطیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف بیس لاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فاکتور وزنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیوست الف

  رایگان
  دانلود

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارزش

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بکارگیری جداول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن نت وورک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سامان دهی اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
+ همراه با گواهينامه آموزشي
معرفي:
يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
- نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
- نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی جلسه اول

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنظیم تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساختار شکست کار

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف ددلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تهیه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تسطیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف بیس لاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فاکتور وزنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیوست الف

  رایگان
  دانلود

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارزش

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بکارگیری جداول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن نت وورک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سامان دهی اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

+ همراه با گواهينامه آموزشي
معرفي:
يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
- نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
- نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
آموزش MSP
MSP 2016