50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز

نرم افزار MSP 2016

مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

امتیاز 4.1 ازمجموع 37 نفر
580,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

نرم افزار مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه مایکروسافت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره نرم افزار مدیریت پروژه MSP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزشی نرم افزار مدیریت پروژه

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب های نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد برنامه ریزی در نرم افزار msp 2016

  رایگان
  نمایش
 • معرفی پروژه در نرم افزار msp 2016

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری MSp 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنظیم تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار شکست کار WBS

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه شکست کار و کدینگ

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار msp 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف ددلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع در نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه منابع

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه زمانبندی پروژه در نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تسطیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی در برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف بیس لاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور وزنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست الف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارزش در پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری جداول در نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن نت ورک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سامان دهی اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
580,000تومان
خرید دوره
11جلسه
4ساعت و 43 دقیقه
611فراگیر

نرم افزار مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه مایکروسافت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره نرم افزار مدیریت پروژه MSP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزشی نرم افزار مدیریت پروژه

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب های نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد برنامه ریزی در نرم افزار msp 2016

  رایگان
  نمایش
 • معرفی پروژه در نرم افزار msp 2016

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری MSp 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنظیم تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار شکست کار WBS

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه شکست کار و کدینگ

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار msp 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص کدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف ددلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع در نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه منابع

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه زمانبندی پروژه در نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تسطیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل زمانبندی در برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف بیس لاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور وزنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست الف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اندازه گیری پیشرفت برنامه کنترل پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارزش در پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری جداول در نرم افزار msp 2016

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سفارشی کردن نت ورک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سامان دهی اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهينامه آموزشي

يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.


پيش نياز توصيه اي: 

پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزش نرم افزار primavera
 3. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 4. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 5. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 6. دوره آموزشی اصول wbs

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:

 1. - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
 2. - نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
 3. - نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در نرم افزار MSP
 4. - نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
 5. - نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در نرم افزار MSP
 6. - نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در نرم افزار MSP

نکاتی که در تقویم می گنجد:

 • مشخص کردن روزهای کاری
 • مشخص کردن روز های غیر کاری
 • مشخص کردن زمان کار در طول روز
 • تعیین زمان تعطیلی کار

انواع تقویم کاری در نرم افزاربرنامه ریزی و کنترل پروژه 

 • تقویم 24 ساعته
 • شیفت شب در پروژه
 • تقویم استاندارد

انواع شیوه های رسم نمودار شبکه ای:

 1. فعالیت روی بردار AoA
 2. فعالیت روی گره AoN

انواع منابع از دیدگاه:

 • منابع مصرفی material
 • منابع کاری work
 • منابع مالی cost

مخاطبان دوره:

- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه هاتوضیحات

همراه با گواهينامه آموزشي

يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.


پيش نياز توصيه اي: 

پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزش نرم افزار primavera
 3. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 4. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 5. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 6. دوره آموزشی اصول wbs

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:

 1. - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
 2. - نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
 3. - نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در نرم افزار MSP
 4. - نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
 5. - نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در نرم افزار MSP
 6. - نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در نرم افزار MSP

نکاتی که در تقویم می گنجد:

 • مشخص کردن روزهای کاری
 • مشخص کردن روز های غیر کاری
 • مشخص کردن زمان کار در طول روز
 • تعیین زمان تعطیلی کار

انواع تقویم کاری در نرم افزاربرنامه ریزی و کنترل پروژه 

 • تقویم 24 ساعته
 • شیفت شب در پروژه
 • تقویم استاندارد

انواع شیوه های رسم نمودار شبکه ای:

 1. فعالیت روی بردار AoA
 2. فعالیت روی گره AoN

انواع منابع از دیدگاه:

 • منابع مصرفی material
 • منابع کاری work
 • منابع مالی cost

مخاطبان دوره:

- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها