دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول تحقیقات بازاریابی

  امتیاز 4.0 ازمجموع 12 نفر
  مهندس پیام نورصالحی

  بازاریابی و فروش

  آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  10جلسه
  16ساعت
  305فراگیر

  معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  • تعریف بازاریابی

  • تعریف تحقیقات بازاریابی

  • تصمیم گیری موثر در بازاریابی

  • اطلاعات مربوط به مشتریان

  • اطلاعات مربوط به رقبا

  • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  • پردازش اطلاعات

  فرآیند تحقیقات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  • اهداف تحقیق

  • سطوح تصمیم گیری

  • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  • اهداف تحقیق 2

  • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  • نکاتی در تعیین اهداف

  تدوین چکیده تحقیق باید ها ونبایدها

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  • تدوین چکیده تحقیق

  • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  • فرآیند انتخاب وهمکاری با مشاور

  • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  • نمونه یک تحقیق

  جمع آوری اطلاعات ثانويه

  مشاهده محتوابستنD
  • مقدمه

  • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  • محدوديت های داده های ثانويه

  • داده های ثانويه منابع داخلی

  • داده های ثانويه منابع خارجی

  • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  • جزوه جلسه چهارم

  جمع آوری داده های اوليه

  مشاهده محتوابستنE
  • مقدمه

  • دست يابی به يک تصوير کلی

  • محدوديت های تحقيق

  • روش های مشاهده ای

  • مزايا و معايب

  • ابزارها - قوم نگاری

  • روش های مبتنی بر پرسش

  • پرسشگری حضوری (شخصی)

  • پرسشگری تلفنی

  • ويژگی های پرسشگر

  • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  • جزوه جلسه پنجم

  جمع آوری داده های اوليه روش های کيفی

  مشاهده محتوابستنF
  • روش های کيفی تعريف

  • ويژگی های روش های کيفی

  • کاربرد روش های کيفی

  • ابزارهای روش های کيفی

  • جلسات گروهی جلسات کانونی

  • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  • فرآيند همفکری

  • دستور جلسه (Discussion Guides)

  • ويژگی های اصلی يک هادی موثر

  • مصاحبه عميق

  • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  • روش های فرافکنی

  • جزوه جلسه ششم

  جمع آوری داده های اوليه روش های کمّی

  مشاهده محتوابستنG
  • روش های کمّی- تعريف

  • ويژگی های روش های كمّی

  • روش های مطالعه ای (Survey)

  • ساير روش های کمّی

  • فرآيند طراحی پرسشنامه

  • انتخاب روش جمع آوری داده های كمّی

  • مقايسه روش های کيفی و کمّی

  • بانك داده مشتريان

  • كاربردهاي بانك داده و CRM

  • انواع داده های مربوط به مشتريان

  • جزوه جلسه هفتم

  جمع آوری داده های اولیه نمونه گیری

  مشاهده محتوابستنH
  • نمونه گیری

  • مراحل فرآیند نمونه گیری - جامعه هدف - واحد نمونه

  • چارچوب نمونه گیری

  • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  • اندازه نمونه

  • خطای نمونه گيری

  • خطای پاسخگويی

  • جزوه جلسه هشتم

  تحليل داده ها

  مشاهده محتوابستنI
  • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  • تحليل داده های جمع آوری شده

  • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمّی

  • ارائه نتايج تحقيق

  • روند ذهنی مخاطبان

  • بخش های يک گزارش

  • جزوه جلسه نهم

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  • تعریف بازاریابی

  • تعریف تحقیقات بازاریابی

  • تصمیم گیری موثر در بازاریابی

  • اطلاعات مربوط به مشتریان

  • اطلاعات مربوط به رقبا

  • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  • پردازش اطلاعات

  فرآیند تحقیقات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  • اهداف تحقیق

  • سطوح تصمیم گیری

  • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  • اهداف تحقیق 2

  • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  • نکاتی در تعیین اهداف

  تدوین چکیده تحقیق باید ها ونبایدها

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  • تدوین چکیده تحقیق

  • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  • فرآیند انتخاب وهمکاری با مشاور

  • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  • نمونه یک تحقیق

  جمع آوری اطلاعات ثانويه

  مشاهده محتوابستنD
  • مقدمه

  • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  • محدوديت های داده های ثانويه

  • داده های ثانويه منابع داخلی

  • داده های ثانويه منابع خارجی

  • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  • جزوه جلسه چهارم

  جمع آوری داده های اوليه

  مشاهده محتوابستنE
  • مقدمه

  • دست يابی به يک تصوير کلی

  • محدوديت های تحقيق

  • روش های مشاهده ای

  • مزايا و معايب

  • ابزارها - قوم نگاری

  • روش های مبتنی بر پرسش

  • پرسشگری حضوری (شخصی)

  • پرسشگری تلفنی

  • ويژگی های پرسشگر

  • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  • جزوه جلسه پنجم

  جمع آوری داده های اوليه روش های کيفی

  مشاهده محتوابستنF
  • روش های کيفی تعريف

  • ويژگی های روش های کيفی

  • کاربرد روش های کيفی

  • ابزارهای روش های کيفی

  • جلسات گروهی جلسات کانونی

  • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  • فرآيند همفکری

  • دستور جلسه (Discussion Guides)

  • ويژگی های اصلی يک هادی موثر

  • مصاحبه عميق

  • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  • روش های فرافکنی

  • جزوه جلسه ششم

  جمع آوری داده های اوليه روش های کمّی

  مشاهده محتوابستنG
  • روش های کمّی- تعريف

  • ويژگی های روش های كمّی

  • روش های مطالعه ای (Survey)

  • ساير روش های کمّی

  • فرآيند طراحی پرسشنامه

  • انتخاب روش جمع آوری داده های كمّی

  • مقايسه روش های کيفی و کمّی

  • بانك داده مشتريان

  • كاربردهاي بانك داده و CRM

  • انواع داده های مربوط به مشتريان

  • جزوه جلسه هفتم

  جمع آوری داده های اولیه نمونه گیری

  مشاهده محتوابستنH
  • نمونه گیری

  • مراحل فرآیند نمونه گیری - جامعه هدف - واحد نمونه

  • چارچوب نمونه گیری

  • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  • اندازه نمونه

  • خطای نمونه گيری

  • خطای پاسخگويی

  • جزوه جلسه هشتم

  تحليل داده ها

  مشاهده محتوابستنI
  • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  • تحليل داده های جمع آوری شده

  • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمّی

  • ارائه نتايج تحقيق

  • روند ذهنی مخاطبان

  • بخش های يک گزارش

  • جزوه جلسه نهم

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  تحقیقات بازاریابی
  بازاریابی و فروش