تحقیقات بازاریابی

مهندس پیام نورصالحی

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.9 ازمجموع 32 نفر
575,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تحقیقات بازاریابی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پردازش اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند انتخاب و همکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه یک تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فرآیند تحقیق بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه بر گردآوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه بر جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايا و معايب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های پرسشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های اصلی يک برگزار کننده جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های فرافکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کمی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقايسه روش های کيفی و کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانك داده مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فرآیند نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه نمونه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای نمونه گيری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای پاسخگويی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه تحلیل داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
575,000تومان
خرید دوره
10جلسه
7ساعت و 57 دقیقه
538فراگیر

تحقیقات بازاریابی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پردازش اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند انتخاب و همکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه یک تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فرآیند تحقیق بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه بر گردآوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه بر جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايا و معايب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های پرسشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های اصلی يک برگزار کننده جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های فرافکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کمی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقايسه روش های کيفی و کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانك داده مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فرآیند نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه نمونه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای نمونه گيری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای پاسخگويی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه تحلیل داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

آموزش اصول تحقیقات بازاریابی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

رایجترین اهداف از تحقیقات بازار چیست؟

 1. اندازه گیری سهم بازار
 2. شناسایی میزان ادراک محصول از نظر مشتری
 3. نرخ حفظ مشتریان
 4. قیمت گذاری
 5. سودآوری بخش های مختلف بازار
 6. ارزش چرخه عمر 
 7. ارزش برند
 8. نرخ بازگشت سرمایه
 9. آزمایش محصول
 10. بهبود خدمات

فرآیند تحقیقات بازار از چه گام های تشکیل شده است؟

معرفی انواع داده ها در تحقیقت بازاریابی

محدودیت هر کدام از انواع داده های مورد استفاده در بازاریابی

معیار ارزیابی کیفیت داده را چگونه بررسی می شود؟

روایی و پایایی در بازاریابی به چه معناست؟

انواع روش های جمع آوری داده های اولیه:

 • مشاهده observation
 • خرید محرمانه mystery buying
 • قوم نگاری
 • پرسشنامه حضوری
 • پرسشنامه تلفنی
 • پرسشنامه انلاین
 • خوداظهاری
 • گروه کانونی
 • پستی
 • مصاحبه عمیق
 • روش فرافکنی projection
 • روش تداعی کلمات
 • تکنیک تکمیل جملات

تفاوت بین روش های جمع آوری داده به صورت کمی و کیفی در چیست؟

روش های پیشرفته کمی:

 1. آزمون فراگیر omnibus
 2. آزمون تالاری hall test
 3. آزمون پنل panel test
 4. آزمون در محل placement

چرا نمونه گیری می کنیم؟

انواع روش های نمونه گیری:

 • نمونه گیری تصادفی randomized sampling
 • تصادفی ساده simple
 • تصادفی نظامند Systematic
 • تصادفی طبقه ای Stratified
 • تصادفی خوشه ای cluster
 • نمونه گیری غیر تصادفی non randomized sampling
 • غیر تصادفی در دسترس convevient
 • غیر تصادفی بر قضاوت jugmental
 • غیر تصادفی سهمیه ای quota
 • غیر تصادفی گلوله برفی snowball

اندازه بهینه نمونه چقدر باید باشد تا آزمایش معتبر باشد؟

خطا های نمونه گیری چیست؟ و چگونه اندازه گیری می شود؟ چطور این خطا ها را کاهش دهیم؟

تحلیل داده های جمع آوری شئه باید به چه شکلی باشد؟

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

 1. آمار توصیفی
 2. آمار استباطی
 3. آزمون فرضیه همچون آزمون تی T آزمون زد Z خی دو K square
 4. بررسی روابط: همبستگی و رگرسیون
 5. تحلیل چند متغیره: رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای

گزارش دهی در تحقیقات بازاریابی به چه شکل است؟

گزارش دهی چه ویژگی های باید داشته باشد؟

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

آموزش اصول تحقیقات بازاریابی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

رایجترین اهداف از تحقیقات بازار چیست؟

 1. اندازه گیری سهم بازار
 2. شناسایی میزان ادراک محصول از نظر مشتری
 3. نرخ حفظ مشتریان
 4. قیمت گذاری
 5. سودآوری بخش های مختلف بازار
 6. ارزش چرخه عمر 
 7. ارزش برند
 8. نرخ بازگشت سرمایه
 9. آزمایش محصول
 10. بهبود خدمات

فرآیند تحقیقات بازار از چه گام های تشکیل شده است؟

معرفی انواع داده ها در تحقیقت بازاریابی

محدودیت هر کدام از انواع داده های مورد استفاده در بازاریابی

معیار ارزیابی کیفیت داده را چگونه بررسی می شود؟

روایی و پایایی در بازاریابی به چه معناست؟

انواع روش های جمع آوری داده های اولیه:

 • مشاهده observation
 • خرید محرمانه mystery buying
 • قوم نگاری
 • پرسشنامه حضوری
 • پرسشنامه تلفنی
 • پرسشنامه انلاین
 • خوداظهاری
 • گروه کانونی
 • پستی
 • مصاحبه عمیق
 • روش فرافکنی projection
 • روش تداعی کلمات
 • تکنیک تکمیل جملات

تفاوت بین روش های جمع آوری داده به صورت کمی و کیفی در چیست؟

روش های پیشرفته کمی:

 1. آزمون فراگیر omnibus
 2. آزمون تالاری hall test
 3. آزمون پنل panel test
 4. آزمون در محل placement

چرا نمونه گیری می کنیم؟

انواع روش های نمونه گیری:

 • نمونه گیری تصادفی randomized sampling
 • تصادفی ساده simple
 • تصادفی نظامند Systematic
 • تصادفی طبقه ای Stratified
 • تصادفی خوشه ای cluster
 • نمونه گیری غیر تصادفی non randomized sampling
 • غیر تصادفی در دسترس convevient
 • غیر تصادفی بر قضاوت jugmental
 • غیر تصادفی سهمیه ای quota
 • غیر تصادفی گلوله برفی snowball

اندازه بهینه نمونه چقدر باید باشد تا آزمایش معتبر باشد؟

خطا های نمونه گیری چیست؟ و چگونه اندازه گیری می شود؟ چطور این خطا ها را کاهش دهیم؟

تحلیل داده های جمع آوری شئه باید به چه شکلی باشد؟

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

 1. آمار توصیفی
 2. آمار استباطی
 3. آزمون فرضیه همچون آزمون تی T آزمون زد Z خی دو K square
 4. بررسی روابط: همبستگی و رگرسیون
 5. تحلیل چند متغیره: رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای

گزارش دهی در تحقیقات بازاریابی به چه شکل است؟

گزارش دهی چه ویژگی های باید داشته باشد؟