اصول تحقیقات بازاریابی

امتیاز 4.3 ازمجموع 14 نفر
مهندس پیام نورصالحی

بازاریابی و فروش

آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

128,000تومان
خرید دوره
128,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
16ساعت
318فراگیر

معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری موثر در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پردازش اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف تحقیق 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تدوین چکیده تحقیق باید ها ونبایدها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند انتخاب وهمکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه یک تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزايا و معايب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری تلفنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های پرسشگر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • روش های کيفی تعريف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های اصلی يک هادی موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه عميق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های فرافکنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه روش های کمّی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمّی- تعريف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های روش های كمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقايسه روش های کيفی و کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بانك داده مشتريان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اولیه نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل فرآیند نمونه گیری - جامعه هدف - واحد نمونه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه نمونه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای نمونه گيری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای پاسخگويی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره اصول تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری موثر در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پردازش اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف تحقیق 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تدوین چکیده تحقیق باید ها ونبایدها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند انتخاب وهمکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه یک تحقیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزايا و معايب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری تلفنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های پرسشگر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • روش های کيفی تعريف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های اصلی يک هادی موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه عميق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های فرافکنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اوليه روش های کمّی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمّی- تعريف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ويژگی های روش های كمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقايسه روش های کيفی و کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بانك داده مشتريان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده های اولیه نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل فرآیند نمونه گیری - جامعه هدف - واحد نمونه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه نمونه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای نمونه گيری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای پاسخگويی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش اصول تحقیقات بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی روش های مختلف تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را می آموزید و به این ترتیب می توانید با درک بهتر و صحیح تر بازار را تحلیل و در آن فعالیت کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
بازاریابی و فروش