پانزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

گروه آریانا

مدیریت پروژه

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر
420,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

روز اول

مشاهده محتوابستنA
 • جناب آقای دکتر مسعود نیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر بیدگلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر بان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز دوم

مشاهده محتوابستنB
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس ادیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر امامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر راز نهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مطالعات ریسک پروژه برای غیر حرفه ای ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • اثر بخشی و کارایی مدیریت پروژه ها - راه کار بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس مزدک عبایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موفقیت شغلی در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای علیرضا تقی پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای محمد حسین زارع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای امیر ممبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز پنجم

مشاهده محتوابستنE
 • جناب آقای مهندس رضا آتش فراز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر محمد رضا علوی پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس حسن انزابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای میثم صباغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای علی دهش ور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای سلیمی راد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای فرداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز ششم

مشاهده محتوابستنF
 • گام های مهارتی در طراحی قرار دادهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس حسین رادمهر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه های پنهان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر محمد رضا معادیخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر مشایخی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
420,000تومان
خرید دوره
6جلسه
29ساعت و 32 دقیقه
122فراگیر

روز اول

مشاهده محتوابستنA
 • جناب آقای دکتر مسعود نیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر بیدگلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر بان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز دوم

مشاهده محتوابستنB
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میز گرد کار آمدی طرح های عمرانی 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس ادیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر امامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر راز نهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مطالعات ریسک پروژه برای غیر حرفه ای ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • اثر بخشی و کارایی مدیریت پروژه ها - راه کار بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس مزدک عبایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موفقیت شغلی در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای علیرضا تقی پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای محمد حسین زارع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای امیر ممبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز پنجم

مشاهده محتوابستنE
 • جناب آقای مهندس رضا آتش فراز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر محمد رضا علوی پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس حسن انزابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای میثم صباغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای علی دهش ور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای سلیمی راد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای فرداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روز ششم

مشاهده محتوابستنF
 • گام های مهارتی در طراحی قرار دادهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای مهندس حسین رادمهر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه های پنهان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر محمد رضا معادیخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جناب آقای دکتر مشایخی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه از تاریخ 19 تا 24 مهر ماه بصورت مجازی برگزار گردید

توضیحات

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه از تاریخ 19 تا 24 مهر ماه بصورت مجازی برگزار گردید

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک