دوازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

امتیاز 4.5 ازمجموع 16 نفر
گروه آریانا

مدیریت پروژه

-همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
100ساعت
216فراگیر

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر نظری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس بیطرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر نیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس رحمتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Heiko Ammermann

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر قراملکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر محجوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پانل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل اعضای پانل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرمی راد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر اشکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس زمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس عبایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس عمادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی 2

مشاهده محتوابستنE
 • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنF
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
-همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر نظری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس بیطرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر نیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس رحمتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر اسلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Heiko Ammermann

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر قراملکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر محجوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پانل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل اعضای پانل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرمی راد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر اشکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس زمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس عبایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس عمادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی 2

مشاهده محتوابستنE
 • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنF
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

-همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
کنفرانس مدیریت پروژه
دوازدهمین کنفرانس