استقرار سیستم مدیریت پروژه

امتیاز 3.6 ازمجموع 12 نفر
مهندس علی رحمتی توکل

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
15جلسه
8ساعت
237فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

فرآیند WBS

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل تهیه WBS

  رایگان
  نمایش
 • معیارها و سطوح WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کد یکتای WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند برنامه مدیریت زمانبندی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویه ی برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل ایجاد زمانبندی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطح برنامه زمانبندی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند سیستم اندازه گیری پیشرفت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمول بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال فرمول بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت WPA

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مدیریت تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند گزارش دهی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطح گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه جمع آوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودارهای گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت تغییر

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه گزارش دهی تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شناسایی تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند شماره دهی اسناد

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شماره گذاری اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شماره گذاری مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت اسناد

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت مدیریت اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت تغییرات مدارک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فلوچارت مدیریت اسناد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت Comment

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند هماهنگی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هماهنگی ارکان پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت ریسک

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Oracle-Primavera P6

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار پریماورا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Microsoft Project

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سیزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار MS Project

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزار گزارش گیری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهاردهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مثال

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

فرآیند WBS

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل تهیه WBS

  رایگان
  نمایش
 • معیارها و سطوح WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کد یکتای WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند برنامه مدیریت زمانبندی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویه ی برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل ایجاد زمانبندی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطح برنامه زمانبندی پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند سیستم اندازه گیری پیشرفت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل سنجش پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمول بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال فرمول بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت WPA

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مدیریت تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند گزارش دهی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطح گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه جمع آوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودارهای گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت تغییر

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه گزارش دهی تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شناسایی تغییرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند شماره دهی اسناد

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شماره گذاری اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه شماره گذاری مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت اسناد

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت مدیریت اسناد پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت تغییرات مدارک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فلوچارت مدیریت اسناد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرمت Comment

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند هماهنگی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هماهنگی ارکان پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند مدیریت ریسک

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه جلسه دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی ریسک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جلسات مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزارهای مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Oracle-Primavera P6

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار پریماورا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Microsoft Project

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سیزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار MS Project

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرم افزار گزارش گیری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهاردهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرم افزار گزارش گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مثال

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پانزدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
سیستم مدیریت پروژه
استقرار سیستم