نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت رفتار مصرف کننده

امتیاز 3.8 ازمجموع 9 نفر
استاد محمد وکیلی

بازاریابی و فروش

آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است.

128,000تومان
خرید دوره
128,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
15جلسه
16ساعت
439فراگیر

مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرده فرهنگ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش گروه در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مسیر نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصل انسداد و تشابه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد اصل ادراک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرطی شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های کلی یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انگیزش و ارتباط آن با نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش- نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش
 • انگیزش- نظریه مک گوید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشف انگیزه های خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت نام تجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگرش و اجزای آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک زندگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت خریدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند پس از خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش

بسته جامع بازاریابی و فروش

مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرده فرهنگ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش گروه در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مسیر نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصل انسداد و تشابه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد اصل ادراک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرطی شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های کلی یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انگیزش و ارتباط آن با نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش- نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش
 • انگیزش- نظریه مک گوید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشف انگیزه های خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شخصیت نام تجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگرش و اجزای آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک زندگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت خریدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند پس از خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی درس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
بازاریابی و فروش