مدیریت رفتار مصرف کننده

امتیاز 3.8 ازمجموع 9 نفر
استاد محمد وکیلی

بازاریابی و فروش

آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
15جلسه
16ساعت
444فراگیر

مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش گروه در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسیر نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های کلی یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انگیزش و ارتباط آن با نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش- نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش
 • انگیزش- نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت نام تجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت خریدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش گروه در رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسیر نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های کلی یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انگیزش و ارتباط آن با نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش- نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش
 • انگیزش- نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت نام تجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت خریدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
بازاریابی و فروش