دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت تبلیغات و پیام

  امتیاز 5.0 ازمجموع 7 نفر
  دکتر امیر اخلاصی

  بازاریابی و فروش

  آموزش مدیریت تبلیغات و پیام در این دوره با انواع روش های تبلیغ و ترویج محصولات سازمان آشنا می شوید و با به کارگیری صحیح و موثر آنها به شناخته شدن بیشتر در بازار، جذب مشتریان بیشتر و وفادارتر و فروش بهتر محصولات خود کمک می کنید.

  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  16ساعت
  113فراگیر

  مقدمات و مفاهیم

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • جزوه درس دوم

  • مقدمه

  • مقدمه بخش دوم

  • مقدمه بخش سوم

  • مقدمه بخش چهارم

  • تبلیغات

  • تبلیغات بخش دوم

  تدوین استراتژی پیام

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس سوم

  • جزوه درس چهارم

  • جزوه درس پنجم

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، مقدمه

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، بخش دوم

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2 بخش دو

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2 بخش سه

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3 بخش دو

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3 بخش سه

  • آزمون 1

  خلق ایده و اجرای پیام

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس ششم

  • جزوه درس هفتم

  • جزوه درس هشتم

  • جزوه درس نهم

  • ایده سازی

  • ایده سازی بخش دو

  • ایده سازی بخش سه

  • اجرای پیام 1

  • اجرای پیام 1 بخش دو

  • اجرای پیام 1 بخش سه

  • اجرای پیام 1 بخش چهار

  • اجرای پیام 2

  • اجرای پیام 2 بخش دو

  • اجرای پیام 2 بخش سه

  • اجرای پیام 2 بخش چهار

  • اجرای پیام 3

  • اجرای پیام 3 بخش دو

  • اجرای پیام 3 بخش سه

  • اجرای پیام 3 بخش چهار

  • آزمون 2

  رسانه ها

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس دهم

  • جزوه درس یازدهم

  • جزوه درس دوازدهم

  • جزوه درس سیزدهم

  • جزوه درس چهاردهم

  • جزوه درس پانزدهم

  • ویژگی های رسانه ها

  • ویژگی های رسانه ها بخش دو

  • ویژگی های رسانه ها بخش سه

  • رسانه های چاپی 1

  • رسانه های چاپی 1 بخش دو

  • رسانه های چاپی 2

  • رسانه های چاپی 2 بخش دو

  • رسانه های چاپی 2 بخش سه

  • رسانه های برودکست 1

  • رسانه های برودکست 1 بخش دو

  • رسانه های برودکست 1 بخش سه

  • رسانه های برودکست 2

  • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  • رسانه های محیطی

  • رسانه های محیطی بخش دو

  • رسانه های محیطی بخش سه

  • آزمون پایانی 3

  توضیحات دوره
  آموزش مدیریت تبلیغات و پیام در این دوره با انواع روش های تبلیغ و ترویج محصولات سازمان آشنا می شوید و با به کارگیری صحیح و موثر آنها به شناخته شدن بیشتر در بازار، جذب مشتریان بیشتر و وفادارتر و فروش بهتر محصولات خود کمک می کنید. آنچه در پایان دوره می آموزید: – خلق و راهبری کمپین های تبلیغاتی موثر و خلاق – استراتژی های مختلف تبلیغی و ترویجی – استراتژی های خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر – شناخت انواع رسانه ها و نحوه تبلیغات صحیح و به موقع در آنها



  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمات و مفاهیم

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • جزوه درس دوم

  • مقدمه

  • مقدمه بخش دوم

  • مقدمه بخش سوم

  • مقدمه بخش چهارم

  • تبلیغات

  • تبلیغات بخش دوم

  تدوین استراتژی پیام

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس سوم

  • جزوه درس چهارم

  • جزوه درس پنجم

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، مقدمه

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، بخش دوم

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2 بخش دو

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 1-2 بخش سه

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3 بخش دو

  • استراتژی پیام تبلیغاتی، 3 بخش سه

  • آزمون 1

  خلق ایده و اجرای پیام

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس ششم

  • جزوه درس هفتم

  • جزوه درس هشتم

  • جزوه درس نهم

  • ایده سازی

  • ایده سازی بخش دو

  • ایده سازی بخش سه

  • اجرای پیام 1

  • اجرای پیام 1 بخش دو

  • اجرای پیام 1 بخش سه

  • اجرای پیام 1 بخش چهار

  • اجرای پیام 2

  • اجرای پیام 2 بخش دو

  • اجرای پیام 2 بخش سه

  • اجرای پیام 2 بخش چهار

  • اجرای پیام 3

  • اجرای پیام 3 بخش دو

  • اجرای پیام 3 بخش سه

  • اجرای پیام 3 بخش چهار

  • آزمون 2

  رسانه ها

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس دهم

  • جزوه درس یازدهم

  • جزوه درس دوازدهم

  • جزوه درس سیزدهم

  • جزوه درس چهاردهم

  • جزوه درس پانزدهم

  • ویژگی های رسانه ها

  • ویژگی های رسانه ها بخش دو

  • ویژگی های رسانه ها بخش سه

  • رسانه های چاپی 1

  • رسانه های چاپی 1 بخش دو

  • رسانه های چاپی 2

  • رسانه های چاپی 2 بخش دو

  • رسانه های چاپی 2 بخش سه

  • رسانه های برودکست 1

  • رسانه های برودکست 1 بخش دو

  • رسانه های برودکست 1 بخش سه

  • رسانه های برودکست 2

  • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  • رسانه های محیطی

  • رسانه های محیطی بخش دو

  • رسانه های محیطی بخش سه

  • آزمون پایانی 3

  توضیحات دوره

  آموزش مدیریت تبلیغات و پیام در این دوره با انواع روش های تبلیغ و ترویج محصولات سازمان آشنا می شوید و با به کارگیری صحیح و موثر آنها به شناخته شدن بیشتر در بازار، جذب مشتریان بیشتر و وفادارتر و فروش بهتر محصولات خود کمک می کنید. آنچه در پایان دوره می آموزید: – خلق و راهبری کمپین های تبلیغاتی موثر و خلاق – استراتژی های مختلف تبلیغی و ترویجی – استراتژی های خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر – شناخت انواع رسانه ها و نحوه تبلیغات صحیح و به موقع در آنها



  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  فروش
  بازاریابی و فروش
  تبلیغات