مقررات اصول بازارسرمایه

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر
مهندس حمید اسلامیان

بورس و بازارسرمایه

همراه با گواهینامه آموزشی قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

98,000تومان
خرید دوره
98,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
116فراگیر

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجامع عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هیات مدیره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کانون کارگزاران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - قانون تجارت - قوانین بازار اوراق بهادار - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجامع عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هیات مدیره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کانون کارگزاران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - قانون تجارت - قوانین بازار اوراق بهادار - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اصول بازار سرمایه
مالی
سرمایه
بازار
بازارسرمایه