اصول اقتصاد

دکتر علی ابراهیم نژاد

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.1 ازمجموع 20 نفر
705,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه مبانی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مبانی اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه وام سوپسیت و مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مالیات بر تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه کشش قبمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون کشش قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه رفتار تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون رفتار تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار بازار

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه ساختار بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity-$)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح مختلف تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار shirts per day - cost

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ساختار بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه انحصار و رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون بازار رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه اقتصاد کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اقتصاد کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درآمد ملی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع مصرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون درآمد تعادلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- سیاست های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه سیاست های کلان اقتصادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام حساب های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری میزان پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه عرضه پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضریب تکاثر پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون سیاست های پولی و مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
705,000تومان
خرید دوره
9جلسه
6ساعت و 31 دقیقه
736فراگیر

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه مبانی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مبانی اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه وام سوپسیت و مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مالیات بر تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه کشش قبمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون کشش قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه رفتار تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون رفتار تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار بازار

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه ساختار بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity-$)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح مختلف تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار shirts per day - cost

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ساختار بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه انحصار و رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون بازار رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه اقتصاد کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اقتصاد کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درآمد ملی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع مصرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون درآمد تعادلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- سیاست های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه سیاست های کلان اقتصادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام حساب های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری میزان پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه عرضه پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضریب تکاثر پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون سیاست های پولی و مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

داشتن اطلاعات کافی در حوزه مفاهیم و مبانی علم اقتصاد برای هر کسی ضرورت دارد؛ چرا که جزو اصلی‌ترین مباحثی که در بسیازی از موقعیت‌ها کاربرد دارد. این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم‌ترین مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده، ساختار بازارها و همینطور مفاهیم مربوط به اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص ملی، مدل‌های دو، سه و چهاربخشی اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی توضیح داده خواهد شد.
شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. مبانی اقتصاد
 8. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 9. در این دوره به این سوالات پاسخ می دهیم:
 10. اقتصاد چیست؟
 11. علم اقتصاد چیست؟
 12. کاربرد این علم در چیست؟
 13. علم اقتصاد چه کمکی به ما می کند؟
 14. تقسیم بندی اقتصاد
 15. انواع بازارهای مالی و پولی
 16. بازارهای عوامل تولید
 17. انواع بازارهای انحصاری 
 18. انواع بازارهای رقابتی
 19. تقسیم بندی کالاها
 20. مفهوم دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
 21. انواع هزینه های اقتصادی
 22. در چه شرایطی تولید مقرون به صرفه است؟
 23. تاثیر یارانه بر مصرف و تولید چگونه است؟

توضیحات

داشتن اطلاعات کافی در حوزه مفاهیم و مبانی علم اقتصاد برای هر کسی ضرورت دارد؛ چرا که جزو اصلی‌ترین مباحثی که در بسیازی از موقعیت‌ها کاربرد دارد. این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم‌ترین مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده، ساختار بازارها و همینطور مفاهیم مربوط به اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص ملی، مدل‌های دو، سه و چهاربخشی اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی توضیح داده خواهد شد.
شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. مبانی اقتصاد
 8. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 9. در این دوره به این سوالات پاسخ می دهیم:
 10. اقتصاد چیست؟
 11. علم اقتصاد چیست؟
 12. کاربرد این علم در چیست؟
 13. علم اقتصاد چه کمکی به ما می کند؟
 14. تقسیم بندی اقتصاد
 15. انواع بازارهای مالی و پولی
 16. بازارهای عوامل تولید
 17. انواع بازارهای انحصاری 
 18. انواع بازارهای رقابتی
 19. تقسیم بندی کالاها
 20. مفهوم دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
 21. انواع هزینه های اقتصادی
 22. در چه شرایطی تولید مقرون به صرفه است؟
 23. تاثیر یارانه بر مصرف و تولید چگونه است؟