مبانی اقتصاد

محمد کوثری

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.3 ازمجموع 3 نفر
1,015,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اقتصاد خرد بخش اول

مشاهده محتوابستنA
 • تحلیل تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کشش 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کشش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد بخش دوم

مشاهده محتوابستنB
 • نشریه رفتار تولید کننده 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه رفتار تولید کننده 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حالت تولید بهینه

  رایگان
  نمایش
 • انواع هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه بین هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه ها در بلند مدت و اقتصاد مقیاس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد بخش سوم

مشاهده محتوابستنC
 • انواع بازار ها از حیث رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت کامل 1

  رایگان
  نمایش
 • رقابت کامل 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت کامل 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش اول

مشاهده محتوابستنD
 • جریان دایره وار تولید و درآمد 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان دایره وار تولید و درآمد 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 1

  رایگان
  نمایش
 • حساب های ملی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص قیمت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص قیمت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش دوم

مشاهده محتوابستنE
 • پول در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل های درآمد - مخارج کنزی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های درآمد - مخارج کنزی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش سوم

مشاهده محتوابستنF
 • درآمد تعادلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درآمد تعادلی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,015,000تومان
خرید دوره
6جلسه
8ساعت و 54 دقیقه
116فراگیر

اقتصاد خرد بخش اول

مشاهده محتوابستنA
 • تحلیل تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کشش 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کشش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد بخش دوم

مشاهده محتوابستنB
 • نشریه رفتار تولید کننده 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه رفتار تولید کننده 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حالت تولید بهینه

  رایگان
  نمایش
 • انواع هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه بین هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه ها در بلند مدت و اقتصاد مقیاس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد بخش سوم

مشاهده محتوابستنC
 • انواع بازار ها از حیث رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت کامل 1

  رایگان
  نمایش
 • رقابت کامل 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت کامل 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش اول

مشاهده محتوابستنD
 • جریان دایره وار تولید و درآمد 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان دایره وار تولید و درآمد 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 1

  رایگان
  نمایش
 • حساب های ملی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های ملی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص قیمت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص قیمت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش دوم

مشاهده محتوابستنE
 • پول در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل های درآمد - مخارج کنزی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های درآمد - مخارج کنزی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان بخش سوم

مشاهده محتوابستنF
 • درآمد تعادلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درآمد تعادلی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

داشتن اطلاعات کافی در حوزه مفاهیم و مبانی علم اقتصاد برای هر کسی ضرورت دارد؛ چرا که جزو اصلی‌ترین مباحثی که در بسیازی از موقعیت‌ها کاربرد دارد. این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم‌ترین مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده، ساختار بازارها و همینطور مفاهیم مربوط به اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص ملی، مدل‌های دو، سه و چهاربخشی اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی توضیح داده خواهد شد. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود


اقتصاد، در هسته خود، مطالعه چگونگی تصمیم گیری افراد، مشاغل و جوامع در مورد تخصیص منابع کمیاب است. به دنبال درک الگوها و پیامدهای این تصمیمات است. اصول اساسی اقتصاد حول دو مفهوم کلیدی می چرخد: عرضه و تقاضا.تقاضا به تمایل مصرف کنندگان برای خرید کالا یا خدمات اشاره دارد، در حالی که عرضه به مقدار کالا یا خدماتی اشاره دارد که تولیدکنندگان مایل به ارائه آن هستند. فعل و انفعال بین این دو نیرو اساس قیمت های بازار و مقادیر محصول را تشکیل می دهد.

اقتصاد همچنین مفهوم کمبود را بررسی می کند. این اصل تصدیق می کند که منابع محدود اما خواسته ها بی نهایت هستند. بنابراین، باید در مورد نحوه استفاده کارآمد از این منابع انتخاب شود.مفهوم اساسی دیگر هزینه فرصت است - این ایده که انتخاب یک گزینه به معنای کنار گذاشتن گزینه های دیگر است. این امر مبادلات مربوط به تصمیم گیری های اقتصادی را برجسته می کند.علاوه بر این، علم اقتصاد به مطالعه چگونگی ایجاد، توزیع و مصرف ثروت در جامعه می پردازد. سیاست های مالی، نرخ تورم، سطح بیکاری و تولید ناخالص داخلی (GDP) را بررسی می کند.


در اصل، علم اقتصاد چارچوبی برای درک شبکه پیچیده تراکنش‌ها فراهم می‌کند که زیربنای زندگی روزمره ما است. بینش هایی را در مورد اینکه چگونه می توانیم منابع خود را به حداکثر برسانیم و به اهداف اجتماعی مانند رشد، ثبات و پایداری دست یابیم، ارائه می دهد

.


دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:


 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

دوره آموزشی روش های کمی مالی

دوره cfa 1. در این دوره به این سوالات پاسخ می دهیم:


 1. اقتصاد چیست؟
 2. علم اقتصاد چیست؟
 3. کاربرد این علم در چیست؟
 4. علم اقتصاد چه کمکی به ما می کند؟
 5. تقسیم بندی اقتصاد
 6. انواع بازارهای مالی و پولی
 7. بازارهای عوامل تولید
 8. انواع بازارهای انحصاری 
 9. انواع بازارهای رقابتی
 10. تقسیم بندی کالاها
 11. مفهوم دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
 12. انواع هزینه های اقتصادی
 13. در چه شرایطی تولید مقرون به صرفه است؟
 14. تاثیر یارانه بر مصرف و تولید چگونه است؟

توضیحات

داشتن اطلاعات کافی در حوزه مفاهیم و مبانی علم اقتصاد برای هر کسی ضرورت دارد؛ چرا که جزو اصلی‌ترین مباحثی که در بسیازی از موقعیت‌ها کاربرد دارد. این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم‌ترین مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده، ساختار بازارها و همینطور مفاهیم مربوط به اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص ملی، مدل‌های دو، سه و چهاربخشی اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی توضیح داده خواهد شد. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود


اقتصاد، در هسته خود، مطالعه چگونگی تصمیم گیری افراد، مشاغل و جوامع در مورد تخصیص منابع کمیاب است. به دنبال درک الگوها و پیامدهای این تصمیمات است. اصول اساسی اقتصاد حول دو مفهوم کلیدی می چرخد: عرضه و تقاضا.تقاضا به تمایل مصرف کنندگان برای خرید کالا یا خدمات اشاره دارد، در حالی که عرضه به مقدار کالا یا خدماتی اشاره دارد که تولیدکنندگان مایل به ارائه آن هستند. فعل و انفعال بین این دو نیرو اساس قیمت های بازار و مقادیر محصول را تشکیل می دهد.

اقتصاد همچنین مفهوم کمبود را بررسی می کند. این اصل تصدیق می کند که منابع محدود اما خواسته ها بی نهایت هستند. بنابراین، باید در مورد نحوه استفاده کارآمد از این منابع انتخاب شود.مفهوم اساسی دیگر هزینه فرصت است - این ایده که انتخاب یک گزینه به معنای کنار گذاشتن گزینه های دیگر است. این امر مبادلات مربوط به تصمیم گیری های اقتصادی را برجسته می کند.علاوه بر این، علم اقتصاد به مطالعه چگونگی ایجاد، توزیع و مصرف ثروت در جامعه می پردازد. سیاست های مالی، نرخ تورم، سطح بیکاری و تولید ناخالص داخلی (GDP) را بررسی می کند.


در اصل، علم اقتصاد چارچوبی برای درک شبکه پیچیده تراکنش‌ها فراهم می‌کند که زیربنای زندگی روزمره ما است. بینش هایی را در مورد اینکه چگونه می توانیم منابع خود را به حداکثر برسانیم و به اهداف اجتماعی مانند رشد، ثبات و پایداری دست یابیم، ارائه می دهد

.


دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:


 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

دوره آموزشی روش های کمی مالی

دوره cfa 1. در این دوره به این سوالات پاسخ می دهیم:


 1. اقتصاد چیست؟
 2. علم اقتصاد چیست؟
 3. کاربرد این علم در چیست؟
 4. علم اقتصاد چه کمکی به ما می کند؟
 5. تقسیم بندی اقتصاد
 6. انواع بازارهای مالی و پولی
 7. بازارهای عوامل تولید
 8. انواع بازارهای انحصاری 
 9. انواع بازارهای رقابتی
 10. تقسیم بندی کالاها
 11. مفهوم دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
 12. انواع هزینه های اقتصادی
 13. در چه شرایطی تولید مقرون به صرفه است؟
 14. تاثیر یارانه بر مصرف و تولید چگونه است؟