مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)

مهندس حمید اسلامیان

بورس و بازارسرمایه

امتیاز 4.8 ازمجموع 13 نفر
445,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قوانین و مقررات شرکت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجامع عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانون کارگزاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
445,000تومان
خرید دوره
5جلسه
3ساعت و 33 دقیقه
353فراگیر

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قوانین و مقررات شرکت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجامع عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانون کارگزاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبر

 قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید.

همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ابزارهای کلیدی 
 2. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 3. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 4. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 5. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 6. دوره آموزشی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی
 7. دوره آموزشی اصول بازار سرمایه اسلامی

 آنچه در انتهای دوره می آموزید:

 1. انواع شرکتها و شرایط آنها
 2. قوانین مربوط به انواع شرکت ها
 3. قانون تجارت
 4. قوانین بازار اوراق بهادار
 5. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
 6. قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون
 7. آشنایی با اظهارنامه، اساسنامه و اعلامیه نویسی
 8. وظایف مجمع عمومی و شرایط
 9. وظایف هیئت مدیره و شرایط
 10. وظایف بازرسان و شرایط
 11. انواع سهام
 12. انواع بازار
 13. انواع تغییرات در سرمایه شرکت
 14. انواع اوراق
 15. ...

در این دوره با مجموع قوانین و مقررات مربوط به بازار سهام و تمامی شرایط احراز این شرکتها آشنا می شویم

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبر

 قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید.

همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ابزارهای کلیدی 
 2. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 3. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 4. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 5. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 6. دوره آموزشی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی
 7. دوره آموزشی اصول بازار سرمایه اسلامی

 آنچه در انتهای دوره می آموزید:

 1. انواع شرکتها و شرایط آنها
 2. قوانین مربوط به انواع شرکت ها
 3. قانون تجارت
 4. قوانین بازار اوراق بهادار
 5. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
 6. قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون
 7. آشنایی با اظهارنامه، اساسنامه و اعلامیه نویسی
 8. وظایف مجمع عمومی و شرایط
 9. وظایف هیئت مدیره و شرایط
 10. وظایف بازرسان و شرایط
 11. انواع سهام
 12. انواع بازار
 13. انواع تغییرات در سرمایه شرکت
 14. انواع اوراق
 15. ...

در این دوره با مجموع قوانین و مقررات مربوط به بازار سهام و تمامی شرایط احراز این شرکتها آشنا می شویم

بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو