نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

روش های کمی مالی

امتیاز 4.3 ازمجموع 4 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

98,000تومان
خرید دوره
98,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
8ساعت
198فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی(ارزش زمانی پول)

  رایگان
  نمایش
 • خط زمانی Timeline

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting)

  رایگان
  نمایش
 • روش های کمی (نرخ بازده داخلی IRR)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (مقایسه IRR و NPV)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (مفاهیم آماری)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های پراکندگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف امید ریاضی با حل مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها - آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی و آمار - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی(ارزش زمانی پول)

  رایگان
  نمایش
 • خط زمانی Timeline

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting)

  رایگان
  نمایش
 • روش های کمی (نرخ بازده داخلی IRR)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (مقایسه IRR و NPV)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی (مفاهیم آماری)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های پراکندگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف امید ریاضی با حل مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها - آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی و آمار - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

روش های کمی
سرمایه گذاری
ارزیابی مالی و اقتصادی