روش های کمی مالی

دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 3.5 ازمجموع 17 نفر
382,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه ارزش زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اقتصاد مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بازده داخلی IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه IRR و NPV

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه انواع نرخ بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدهای عددی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفاهیم آماری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه آمار کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم آماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه آمار در مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه امید ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
382,000تومان
خرید دوره
9جلسه
4 ساعت و 15 دقیقه آموزش
450فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه ارزش زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اقتصاد مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بازده داخلی IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه IRR و NPV

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه انواع نرخ بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدهای عددی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفاهیم آماری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه آمار کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم آماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه آمار در مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه امید ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر آموزشی

در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. آنچه در انتهای دوره می آموزید:
 8. آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
 9. روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها
 10. آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی
 11. تفاوت بین ابزارهای ریاضی
 12. بررسی فرق بین NPV و IRR و همچنین ترجیح بین این دو
 13. مشکلات IRR
 14. شاخص بازگشت سرمایه
 15. نرخ بازده دوره نگهداری HPR یا HPY
 16. نرخ بازده تنزیل بانکی و مشکلات آن
 17. نرخ بازده موثر سالانه EAR
 18. معرفی انواع ابزارهای آماری در مالی و کاربرد هر یک در محاسبات مالی
 19. بازده سرمایه گذاری
 20. ریسک سرمایه گذاری
 21. ارتباط بین متغیرهای بازار متل ارتباط بین مسکن و طلا
 22. تورم و رکود
 23. ...

شما پس از گذراندن این دوره آموزشی تسلط نسبی که کلیات مبحث روش های عددی و ریاضی و آمار و کاربرد این های بدست می آورید.

و از آن به بعد می توانید تصمیم گیری های درست تری در بازار مالی که اتفاقا بسیار پر ریسک و غبر قابل پیش بینی نیز هست بکنید

مخاطبان این دوره تمامی افراد جامعه که کمی پس انداز دارند و با توجه به نرخ بالای تروم که در کشورمان داریم می خواهند سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند و یا حتی آن را افزایش بدهند می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود.

اما برای کسانی که می خواهند در بازار بورس سکه مسکن و خودرو فعالیت داشته باشند الزامی هست.

 توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر آموزشی

در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. آنچه در انتهای دوره می آموزید:
 8. آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
 9. روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها
 10. آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی
 11. تفاوت بین ابزارهای ریاضی
 12. بررسی فرق بین NPV و IRR و همچنین ترجیح بین این دو
 13. مشکلات IRR
 14. شاخص بازگشت سرمایه
 15. نرخ بازده دوره نگهداری HPR یا HPY
 16. نرخ بازده تنزیل بانکی و مشکلات آن
 17. نرخ بازده موثر سالانه EAR
 18. معرفی انواع ابزارهای آماری در مالی و کاربرد هر یک در محاسبات مالی
 19. بازده سرمایه گذاری
 20. ریسک سرمایه گذاری
 21. ارتباط بین متغیرهای بازار متل ارتباط بین مسکن و طلا
 22. تورم و رکود
 23. ...

شما پس از گذراندن این دوره آموزشی تسلط نسبی که کلیات مبحث روش های عددی و ریاضی و آمار و کاربرد این های بدست می آورید.

و از آن به بعد می توانید تصمیم گیری های درست تری در بازار مالی که اتفاقا بسیار پر ریسک و غبر قابل پیش بینی نیز هست بکنید

مخاطبان این دوره تمامی افراد جامعه که کمی پس انداز دارند و با توجه به نرخ بالای تروم که در کشورمان داریم می خواهند سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند و یا حتی آن را افزایش بدهند می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود.

اما برای کسانی که می خواهند در بازار بورس سکه مسکن و خودرو فعالیت داشته باشند الزامی هست.