روش های کمی مالی

امتیاز 4.5 ازمجموع 6 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گزاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
8ساعت
211فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی(ارزش زمانی پول)

  رایگان
  نمایش
 • خط زمانی Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting)

  رایگان
  نمایش
 • روش های کمی (نرخ بازده داخلی IRR)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (مقایسه IRR و NPV)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (مفاهیم آماری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با حل مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها - آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی و آمار - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی(ارزش زمانی پول)

  رایگان
  نمایش
 • خط زمانی Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting)

  رایگان
  نمایش
 • روش های کمی (نرخ بازده داخلی IRR)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (مقایسه IRR و NPV)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی (مفاهیم آماری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با حل مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها - آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی و آمار - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

روش های کمی
سرمایه گذاری
ارزیابی مالی و اقتصادی