نرم افزار MSP 2016

امتیاز 4.3 ازمجموع 13 نفر
مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد.

79,000تومان
68,900تومان
13%
خرید دوره
79,000تومان
68,900تومان
13%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
8ساعت
247فراگیر

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی جلسه اول

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنظیم تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین یک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساختار شکست کار

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف کدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص کدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف ددلاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تسطیح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف بیس لاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محاسبه پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فاکتور وزنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیوست الف

  رایگان
  دانلود

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت ارزش

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بکارگیری جداول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی کردن نت وورک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سامان دهی اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
+ همراه با گواهينامه آموزشي
معرفي:
يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
- نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
- نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی جلسه اول

  رایگان
  نمایش
 • معرفی نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تب ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنظیم تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص تقویم کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین یک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساختار شکست کار

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • نگرش نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعریف فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف کدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص کدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی جلسه سوم

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار شبکه

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعجیلات و تاخیرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف قیود در نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف ددلاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین زمان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تمرین پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص هزینه ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تسطیح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف بیس لاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محاسبه پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی روش های اندازه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فاکتور وزنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار های پیشرفت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی جلسه هشتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین دهم قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیوست الف

  رایگان
  دانلود

اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی جلسه نهم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت واقعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت ارزش

مشاهده محتوابستنJ
 • معرفی جلسه دهم

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یازدهم بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بکارگیری جداول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه یازدهم

  رایگان
  نمایش
 • به کارگیری جداول و نماها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی کردن گانت چارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارشی کردن نت وورک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سامان دهی اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از گزارشات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

+ همراه با گواهينامه آموزشي
معرفي:
يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
- نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
- نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
- نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
آموزش MSP
MSP 2016