نرم افزار Primavera P6

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است. این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
8ساعت
106فراگیر

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  رایگان
  دانلود
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف Baseline

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفي:
يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
- نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
- نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  رایگان
  دانلود
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین شماره 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل تمرین شماره 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف Baseline

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفي:
يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
- نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
- نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
primavera p6
آموزش PRIMAVERA