نرم افزار پریماورا Primavera P6

مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

امتیاز 2.9 ازمجموع 24 نفر
440,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار پریماورا

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار پریماورا – بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS در نرم افزار پریماورا – بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار پریماورا و معرفی جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار پریماورا –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار پریماورا –بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف قیدها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف خط پایه (Baseline)

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف خط پایه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
440,000تومان
خرید دوره
7جلسه
2ساعت و 2 دقیقه
287فراگیر

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار پریماورا

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار پریماورا – بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS در نرم افزار پریماورا – بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار پریماورا و معرفی جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار پریماورا –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار پریماورا –بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف قیدها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار پریماورا - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف خط پایه (Baseline)

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف خط پایه در نرم افزار پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در پریماورا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار پریماورا Oracle Primavera P6.15.2 است.

این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار پریماورا در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:

 1. نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار پریماورا P6  
 2. نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار پریماورا P6 
 3. نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار پریماورا P6 
 4. نحوه مدیریت منابع در نرم افزار پریماورا P6 
 5. نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار پریماورا P6 

مخاطبان دوره 


کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها


پيش نياز دوره آموزش نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه پریماورا 

 1. برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
 2. اصول و مبانی مدیریت پروژه

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 3. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 4. دوره آموزش نرم افزار msp
 5. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه

توضیحات

يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار پریماورا Oracle Primavera P6.15.2 است.

این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار پریماورا در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

در پايان اين دوره ياد مي گيريد:

 1. نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار پریماورا P6  
 2. نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار پریماورا P6 
 3. نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار پریماورا P6 
 4. نحوه مدیریت منابع در نرم افزار پریماورا P6 
 5. نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار پریماورا P6 

مخاطبان دوره 


کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها


پيش نياز دوره آموزش نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه پریماورا 

 1. برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
 2. اصول و مبانی مدیریت پروژه

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 3. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 4. دوره آموزش نرم افزار msp
 5. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه