اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
مهندس حمید اسلامیان

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید.

58,000تومان
خرید دوره
58,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
106فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضوابط عمومی و خصوصی 1

  رایگان
  نمایش
 • ضوابط عمومی و خصوصی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ضوابط خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیع کالی به کالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مضاربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بورس بازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضوابط عمومی و خصوصی 1

  رایگان
  نمایش
 • ضوابط عمومی و خصوصی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ضوابط خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیع کالی به کالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مضاربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بورس بازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مالی و سرمایه گذاری
بازار سرمایه