دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت ریسک پروژه

  امتیاز 4.0 ازمجموع 15 نفر
  مهندس علی رحمتی توکل

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  8جلسه
  8ساعت
  201فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مقدمه

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • مفاهیم و کلیات

  • خصوصیات مدیریت ریسک

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  • نرم افزارها

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • شناسایی ریسک ها

  • ساختار شکست ریسک ها

  • برنامه ریزی

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • تحلیل کیفی ریسک ها

  • ماتریس احتمال و شدت

  • مراحل تحلیل کیفی ریسک ها

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • تحلیل کمی ریسک ها-1

  • تحلیل کمی ریسک ها-2

  • توزیع های احتمالی

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  جلسه 8

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • نظارت و کنترل

  • کنترل ریسک ها

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مقدمه

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • مفاهیم و کلیات

  • خصوصیات مدیریت ریسک

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • برنامه مدیریت ریسک پروژه

  • نرم افزارها

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • شناسایی ریسک ها

  • ساختار شکست ریسک ها

  • برنامه ریزی

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • تحلیل کیفی ریسک ها

  • ماتریس احتمال و شدت

  • مراحل تحلیل کیفی ریسک ها

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • تحلیل کمی ریسک ها-1

  • تحلیل کمی ریسک ها-2

  • توزیع های احتمالی

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • ریسک های شناسایی شده و ناشناخته

  • استراتژی پاسخ به ریسک های منفی

  جلسه 8

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • نظارت و کنترل

  • کنترل ریسک ها

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره ضمن تسلط بر مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها و فرصت های پروژه، به صورت کاربردی فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مدیریت پروژه
  ریسک
  ریسک پروژه