دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول و مبانی اقتصاد

  امتیاز 4.0 ازمجموع 11 نفر
  دکتر علی ابراهیم نژاد

  مالی و سرمایه گذاری

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند.

  هزینه دوره:118000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 118000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  9جلسه
  12ساعت
  348فراگیر

  اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مروری بر سرفصل ها

  • علم اقتصاد چیست؟

  • قانون تقاضا

  • منحنی تقاضا

  • عرضه و انواع منحنی عرضه

  • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه اول

  اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  • عوامل عدم تعادل در بازارها

  • هدف از تعیین کف قیمت

  • مالیات بر تولید کننده

  • مالیات بر مصرف کننده

  • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  • نکات جلسه

  اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • کشش قیمتی تقاضا

  • تقسیم بندی کالاها

  • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  • کشش درآمدی تقاضا

  • کشش قیمتی عرضه

  • درآمد

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه سوم

  اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  • مرحله اقتصادی تولید

  • منحنی امکانات تولید

  • هزینه های تولید

  • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه چهارم

  اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • ساختار بازارها

  • بازار رقابت کامل

  • نمودار (Quantity-$)

  • نمودار (Quantity- Price)

  • ویژگی های بازار رقابت

  • سطوح مختلف تولید

  • نمودار shirts per day - cost

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه پنجم

  اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • انحصار کامل

  • انحصار طبیعی

  • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  • بازار رقابت انحصاری

  • تولید در رقابت انحصاری

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه ششم

  اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • اقتصاد کلان

  • معرفی تعاریف و نکات

  • تولید ناخالص ملی یا GNP

  • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  • آزمون جلسه هفتم

  اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  • مدل دو بخشی اقتصاد

  • تابع مصرف

  • تابع سرمایه گذاری

  • مدل سه بخشی اقتصاد

  • مدل چهار بخشی اقتصاد

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه هشتم

  اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  • نظام حساب های مالی

  • پول و اثر آن در اقتصاد

  • اندازه گیری میزان پول

  • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  • رابطه عرضه پول

  • ترازنامه بانک مرکزی

  • ضریب تکاثر پول

  • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه نهم

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مروری بر سرفصل ها

  • علم اقتصاد چیست؟

  • قانون تقاضا

  • منحنی تقاضا

  • عرضه و انواع منحنی عرضه

  • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه اول

  اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  • عوامل عدم تعادل در بازارها

  • هدف از تعیین کف قیمت

  • مالیات بر تولید کننده

  • مالیات بر مصرف کننده

  • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  • نکات جلسه

  اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • کشش قیمتی تقاضا

  • تقسیم بندی کالاها

  • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  • کشش درآمدی تقاضا

  • کشش قیمتی عرضه

  • درآمد

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه سوم

  اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  • مرحله اقتصادی تولید

  • منحنی امکانات تولید

  • هزینه های تولید

  • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه چهارم

  اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • ساختار بازارها

  • بازار رقابت کامل

  • نمودار (Quantity-$)

  • نمودار (Quantity- Price)

  • ویژگی های بازار رقابت

  • سطوح مختلف تولید

  • نمودار shirts per day - cost

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه پنجم

  اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • انحصار کامل

  • انحصار طبیعی

  • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  • بازار رقابت انحصاری

  • تولید در رقابت انحصاری

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه ششم

  اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • اقتصاد کلان

  • معرفی تعاریف و نکات

  • تولید ناخالص ملی یا GNP

  • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  • آزمون جلسه هفتم

  اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  • مدل دو بخشی اقتصاد

  • تابع مصرف

  • تابع سرمایه گذاری

  • مدل سه بخشی اقتصاد

  • مدل چهار بخشی اقتصاد

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه هشتم

  اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  • نظام حساب های مالی

  • پول و اثر آن در اقتصاد

  • اندازه گیری میزان پول

  • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  • رابطه عرضه پول

  • ترازنامه بانک مرکزی

  • ضریب تکاثر پول

  • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  • نکات جلسه

  • آزمون جلسه نهم

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  سیاست مالی
  سرمایه گذاری
  مدیریت مالی
  مبانی اقتصاد