اصول و مبانی اقتصاد

امتیاز 4.4 ازمجموع 12 نفر
دکتر علی ابراهیم نژاد

مالی و سرمایه گزاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
12ساعت
398فراگیر

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سرفصل ها

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالیات بر تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity-$)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مختلف تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار shirts per day - cost

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازار رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع مصرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظام حساب های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری میزان پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه عرضه پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضریب تکاثر پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سرفصل ها

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالیات بر تولید کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کشش قیمتی عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity-$)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مختلف تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار shirts per day - cost

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازار رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع مصرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظام حساب های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری میزان پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه عرضه پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضریب تکاثر پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
سرمایه گذاری
مدیریت مالی
مبانی اقتصاد