اصول و مبانی اقتصاد

امتیاز 4.4 ازمجموع 12 نفر
دکتر علی ابراهیم نژاد

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند.

118,000تومان
خرید دوره
118,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
12ساعت
376فراگیر

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سرفصل ها

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالیات بر تولید کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش قیمتی عرضه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار (Quantity-$)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مختلف تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار shirts per day - cost

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازار رقابت انحصاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع مصرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام حساب های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری میزان پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه عرضه پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضریب تکاثر پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی

اقتصاد خرد - عرضه، تقاضا و تعادل بازار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سرفصل ها

  رایگان
  نمایش
 • علم اقتصاد چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قانون تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه و انواع منحنی عرضه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت تعادلی و انواع تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد - مالیات، وام و یارانه

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اضافه رفاه تولیدکننده و مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • عوامل عدم تعادل در بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هدف از تعیین کف قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالیات بر تولید کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالیات بر مصرف کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم مصرف کننده و تولیدکننده از مالیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر اعطای یارانه بر تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیر سهمیه بندی بر تعادل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد - کشش قیمتی و درآمدی تقاضا

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش قیمتی تقاضا

  رایگان
  نمایش
 • تقسیم بندی کالاها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش درآمدی تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشش قیمتی عرضه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- رفتار تولید کننده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع تولید و قانون بازدهی نزولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مرحله اقتصادی تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی امکانات تولید

  رایگان
  نمایش
 • هزینه های تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دوره کوتاه مدت و بلند مدت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- ساختار بازار و نهادها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار بازارها

  رایگان
  نمایش
 • بازار رقابت کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار (Quantity-$)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار (Quantity- Price)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های بازار رقابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مختلف تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار shirts per day - cost

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد خرد- انحصار و بازار رقابتی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انحصار کامل

  رایگان
  نمایش
 • انحصار طبیعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرط تعادل بنگاه در انحصار کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج حالت مختلف در بازار انحصار کامل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازار رقابت انحصاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید در رقابت انحصاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- محاسبات ملی و شاخص های قیمت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد کلان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی تعاریف و نکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید ناخالص ملی یا GNP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید خالص ملی و خالص داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- درآمد ملی تعادلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی کالاها در اقتصاد

  رایگان
  نمایش
 • مدل دو بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع مصرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تابع سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سه بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل چهار بخشی اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اقتصاد کلان- سیایت های مالی و پولی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست مالی / انواع سیاست مالی

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی مخارج دولت مؤثر در اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظام حساب های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پول و اثر آن در اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری میزان پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت گردش پول / تقاضای پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه عرضه پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترازنامه بانک مرکزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضریب تکاثر پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعادل در بازار پول / سیاست های پولی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات جلسه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون جلسه نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره، با مفاهیم کلیدی اقتصاد در دو حوزه خرد و کلان آشنا می شوید. علاوه بر انطباق سرفصل های دوره با آزمون اصول بازار سرمایه، این دوره با زبانی ساده و کاربردی مهم ترین مبانی اقتصاد خرد شامل عرضه، تقاضا، تعادل بازار، رفتار تولیدکننده و ساختار بازارها را بیان می کند. به علاوه، مفاهیم پایه ای اقتصاد کلان شامل محاسبات ملی و شاخص های قیمت، درآمد ملی تعادلی و سیاست پولی و مالی در این دوره آموزش داده می شود. شرکت در این دوره برای کلیه افرادی که پیشینه منسجم در علم اقتصاد نداشته اما علاقمند به آشنایی با مبانی کاربردی این علم هستند توصیه می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
سرمایه گذاری
مدیریت مالی
مبانی اقتصاد