50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

مدیریت فروش و توزیع

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.7 ازمجموع 28 نفر
895,000تومان
447,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرده فروشی و عمده فروشی

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترویج تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
895,000تومان
447,500تومان
50%
خرید دوره
9جلسه
7ساعت و 27 دقیقه
631فراگیر

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرده فروشی و عمده فروشی

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترویج تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت توزیع و فروش، علی عیاری

تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. مدیریت توزیع و فروش آغاز یک سفر استراتژیک در بازاریابی است! 

مدیریت فروش و توزیع در دنیا به یک نظام پیچیده و چند بعدی تبدیل شده است که تأثیرات فراوانی بر تصمیم‌گیری و اجرای استراتژی‌های فروش دارد پس هر کدام از شرکت‌ها در جهان برای موفقیت در بازارهای جهانی نیاز به استراتژی‌های توزیع مؤثر دارند که بتوانند در این بازار دوام بیاورند! محصولات از طریق شبکه‌های توزیع متنوع و بهینه، محصولات به سرعت و با کیفیت به مشتریان سراسر جهان ارائه می‌شوند. با توجه به این توضیحات متوجه می‌شویم در این نظام، تحلیل دقیق بازارها، پیش‌بینی نیازها و تطابق با روندهای فرهنگی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین، در محیط کسب و کارهای بین‌المللی، مدیریت فروش به‌ویژه از نظر تجارت بین‌الملل، با مسائلی از قبیل نوآوری، قیمت‌گذاری، و استراتژی‌های بازاریابی متنوع مواجه است. مدیریت توزیع و فروش با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و داده‌کاوی، سعی در بهبود کارایی شبکه توزیع دارد و تلاش می‌کند تا اطلاعات در دسترس را به تصمیم‌گیران در سطوح مختلف به‌صورت دقیق و به موقع ارائه دهد. این روندها در نهایت به ارتقاء تجربه مشتریان و افزایش رضایت آنها کمک می‌کند و در موفقیت شرکت‌ها در بازارهای جهانی تأثیرگذار است.

اما همانطوری که میدانیم مدیریت توزیع و فروش فقط در بازارهای جهانی کاربرد ندارد و تاثیرات بسیار مهمی در سطوح پاییتن‌تر هم ایفا می‌کند.

در دوره آموزشی مدیریت توزیع و فروش، مفاهیم کلیدی این حوزه به تفصیل به بررسی تفاوت‌ها و ارتباط بین فروش و بازاریابی می‌پردازد. عناصر اساسی فروش، از دسته‌بندی مشتریان گرفته تا انواع ارتباطات با آنان، به دقت بررسی می‌شوند. در این دوره، روش‌های فروش به کانال‌های توزیع و مدیریت این کانال‌ها به عنوان عوامل اساسی در افزایش فروش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تفاوت بین قراردادهای انحصاری در فروش، انواع خریداران در خرده‌فروشی و مدیریت کانال‌های توزیع از دیگر مباحث مورد تدریس در این دوره است. همچنین، به شرح وظایف اصلی یک فروشنده و مدیر فروش پرداخته می‌شود و راهکارهای جذب نیروی انسانی در واحدهای فروش مورد بحث قرار می‌گیرد.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط علی عیاری ارائه شده است:

 • ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش
 • این قسمت بر اهمیت ارتباطات و تأثیر ساختارهای سازمانی بر فعالیت‌های بازاریابی و فروش تمرکز دارد.
 • جذب منابع انسانی برای فروش
 • آموزشی جامع در زمینه وظایف کارکنان فروش، اهمیت مدیریت آنان، و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب و نگهداری نیروهای فروش ارائه می‌شود.
 • استراتژی های فروش و کانال های توزیع
 • ارائه راهنمایی برای انتخاب و مدیریت کانال‌های توزیع مناسب و استفاده از استراتژی‌های فروش به منظور افزایش فروش.
 • خرده فروشی و عمده فروشی
 • آشنایی با انواع و تغییرات در خرده فروشی و عمده فروشی، به همراه نکات مهم در انتخاب میان آنها.
 • انواع کانال های توزیع
 • تبیین انواع کانال‌های توزیع و ارائه راهکارهایی برای انتخاب نمایندگان فروش موثر و مدیریت موثر آنان.
 • هدف گذاری فروش
 • تاکید بر اهمیت تعیین هدف‌های فروش، راهبردهای اجرایی، و سیستم‌های انگیزشی برای کارکنان فروش.
 • ارزیابی عملکرد کارکنان فروش
 • ارائه مفاهیمی در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان فروش و راهکارهای موثر برای بهبود آنان.
 • قیمت‌گذاری
 • ارائه اطلاعات در زمینه قیمت‌گذاری، تاثیرات تقاضا بر قیمت، و راهبردهای بازاریابی در پیشبرد فروش


دوره های آموزش مجازی مرتبط یا این دوره آموزشی:

توضیحات

مدیریت توزیع و فروش، علی عیاری

تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. مدیریت توزیع و فروش آغاز یک سفر استراتژیک در بازاریابی است! 

مدیریت فروش و توزیع در دنیا به یک نظام پیچیده و چند بعدی تبدیل شده است که تأثیرات فراوانی بر تصمیم‌گیری و اجرای استراتژی‌های فروش دارد پس هر کدام از شرکت‌ها در جهان برای موفقیت در بازارهای جهانی نیاز به استراتژی‌های توزیع مؤثر دارند که بتوانند در این بازار دوام بیاورند! محصولات از طریق شبکه‌های توزیع متنوع و بهینه، محصولات به سرعت و با کیفیت به مشتریان سراسر جهان ارائه می‌شوند. با توجه به این توضیحات متوجه می‌شویم در این نظام، تحلیل دقیق بازارها، پیش‌بینی نیازها و تطابق با روندهای فرهنگی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین، در محیط کسب و کارهای بین‌المللی، مدیریت فروش به‌ویژه از نظر تجارت بین‌الملل، با مسائلی از قبیل نوآوری، قیمت‌گذاری، و استراتژی‌های بازاریابی متنوع مواجه است. مدیریت توزیع و فروش با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و داده‌کاوی، سعی در بهبود کارایی شبکه توزیع دارد و تلاش می‌کند تا اطلاعات در دسترس را به تصمیم‌گیران در سطوح مختلف به‌صورت دقیق و به موقع ارائه دهد. این روندها در نهایت به ارتقاء تجربه مشتریان و افزایش رضایت آنها کمک می‌کند و در موفقیت شرکت‌ها در بازارهای جهانی تأثیرگذار است.

اما همانطوری که میدانیم مدیریت توزیع و فروش فقط در بازارهای جهانی کاربرد ندارد و تاثیرات بسیار مهمی در سطوح پاییتن‌تر هم ایفا می‌کند.

در دوره آموزشی مدیریت توزیع و فروش، مفاهیم کلیدی این حوزه به تفصیل به بررسی تفاوت‌ها و ارتباط بین فروش و بازاریابی می‌پردازد. عناصر اساسی فروش، از دسته‌بندی مشتریان گرفته تا انواع ارتباطات با آنان، به دقت بررسی می‌شوند. در این دوره، روش‌های فروش به کانال‌های توزیع و مدیریت این کانال‌ها به عنوان عوامل اساسی در افزایش فروش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تفاوت بین قراردادهای انحصاری در فروش، انواع خریداران در خرده‌فروشی و مدیریت کانال‌های توزیع از دیگر مباحث مورد تدریس در این دوره است. همچنین، به شرح وظایف اصلی یک فروشنده و مدیر فروش پرداخته می‌شود و راهکارهای جذب نیروی انسانی در واحدهای فروش مورد بحث قرار می‌گیرد.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط علی عیاری ارائه شده است:

 • ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش
 • این قسمت بر اهمیت ارتباطات و تأثیر ساختارهای سازمانی بر فعالیت‌های بازاریابی و فروش تمرکز دارد.
 • جذب منابع انسانی برای فروش
 • آموزشی جامع در زمینه وظایف کارکنان فروش، اهمیت مدیریت آنان، و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب و نگهداری نیروهای فروش ارائه می‌شود.
 • استراتژی های فروش و کانال های توزیع
 • ارائه راهنمایی برای انتخاب و مدیریت کانال‌های توزیع مناسب و استفاده از استراتژی‌های فروش به منظور افزایش فروش.
 • خرده فروشی و عمده فروشی
 • آشنایی با انواع و تغییرات در خرده فروشی و عمده فروشی، به همراه نکات مهم در انتخاب میان آنها.
 • انواع کانال های توزیع
 • تبیین انواع کانال‌های توزیع و ارائه راهکارهایی برای انتخاب نمایندگان فروش موثر و مدیریت موثر آنان.
 • هدف گذاری فروش
 • تاکید بر اهمیت تعیین هدف‌های فروش، راهبردهای اجرایی، و سیستم‌های انگیزشی برای کارکنان فروش.
 • ارزیابی عملکرد کارکنان فروش
 • ارائه مفاهیمی در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان فروش و راهکارهای موثر برای بهبود آنان.
 • قیمت‌گذاری
 • ارائه اطلاعات در زمینه قیمت‌گذاری، تاثیرات تقاضا بر قیمت، و راهبردهای بازاریابی در پیشبرد فروش


دوره های آموزش مجازی مرتبط یا این دوره آموزشی: