مدیریت فروش و توزیع

امتیاز 4.4 ازمجموع 12 نفر

آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد.

179,000تومان
خرید دوره
179,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
16ساعت
506فراگیر

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای واحدهای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 1

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 2

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در استفاده از خدمات خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاظ قوت شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت شبکه فروش متکی بر عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 3

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه ی جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری، باراریابی

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترویج و ترفیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای واحدهای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 1

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 2

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در استفاده از خدمات خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاظ قوت شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت شبکه فروش متکی بر عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع 3

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه ی جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری، باراریابی

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترویج و ترفیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش
توزیع