مدیریت فروش و توزیع

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.8 ازمجموع 25 نفر
570,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرده فروشی و عمده فروشی

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترویج تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
570,000تومان
خرید دوره
9جلسه
7ساعت و 27 دقیقه
613فراگیر

ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

مشاهده محتوابستنA
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بازاریابی و فروش

  رایگان
  نمایش
 • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی واحدهای فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب منابع انسانی برای فروش

مشاهده محتوابستنB
 • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  رایگان
  نمایش
 • اصول مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محورهای مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر شغلی یک فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های فروش و کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنC
 • استراتژی های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  رایگان
  نمایش
 • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرده فروشی و عمده فروشی

مشاهده محتوابستنD
 • سیر تحولات خرده فروشی

  رایگان
  نمایش
 • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خرده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل استفاده از عمده فروشان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف عمده فروشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوت خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضعف خدمات نمایندگان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع کانال های توزیع

مشاهده محتوابستنE
 • کانال های توزیع غیرمستقیم

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های انتخاب نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه جبران خدمات نمایندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدف گذاری فروش

مشاهده محتوابستنF
 • هدف یا سهمیه های فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های هدف گذاری - کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • گروه بندی انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیستم پورسانت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مشاهده محتوابستنG
 • نظام های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های رفتاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های توسعه حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  رایگان
  نمایش

قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط تقاضا و قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترویج تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش - تخفیف

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزش مدیریت فروش و توزیع

تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.

دوره های آموزش مجازی مرتبط یا این دوره آموزشی:

در این دوره آموزشی می آموزیم که:

تفاوت بین فروش و بازاریابی چیست؟

ارتباط بین فروش و بازاریابی

اجزای فروش کدام است؟

دسته بندی مشتریان از دیدگاه فروش

انواع ارتباطات یا مشتریان

روش های فروش به کانال های توزیع 

مدیریت کانال های فروش

وظایف کانال های فروش

شاخص های انتخاب نمایندگان فروش

انواع قرارداد های انحصار در فروش

انواع خریدارن در خرده فروشی

انواع مشتریان از نظر تصمیم گیری

انواع خريداران از نظر قبول محصولات جديد

انواع مشتریان صنعتی

ساختار سازمانی واحدهاي فروش

 1. تقسيم بندی جغرافيايی
 2. تقسيم بندی بر مبنای محصول
 3. تقسيم بندی بر مبنای مشتری
 4. تقسيم بندی بر مبنای ساختار تركيبی
 5. تقسيم بندی برمبنای پروژه 

اهمیت منابع انسانی در واحدهاي فروش

گاه سنتي به نيروي انسانی

گاه مدرن به نيروي انسانی

وظايف اصلی يك فروشنده

وظايف اصلی يك سرپرست يا مدير فروش

فرآيند جذب نيروی انسانی

روش تعيين تعداد نيروی انساني

روش هاي تعيين اهداف فروش

انواع روش های ايجاد انگيزه در كادر فروش

جبران خدمات كادر فروش

نقاط قوت و ضعف انواع روش های پرداخت

شاخص های ارزيابی عملكرد

خطاهای ارزيابی عملكرد

كادر فروش را چه زماني آموزش بدهيم؟

روش های آموزش کادر فروش

چه چيزهايی كه يك مدير فروش در مورد قيمت بايد بداند؟

تقاضا درچه شرايطی به تغيير قيمت حساس نيست؟

چيزهايی كه يك مدير فروش در مورد ترويج و تبلیغ بايد بداند؟

سياست های تخفيف بعنوان ابزار پيشبرد فروش

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزش مدیریت فروش و توزیع

تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.

دوره های آموزش مجازی مرتبط یا این دوره آموزشی:

در این دوره آموزشی می آموزیم که:

تفاوت بین فروش و بازاریابی چیست؟

ارتباط بین فروش و بازاریابی

اجزای فروش کدام است؟

دسته بندی مشتریان از دیدگاه فروش

انواع ارتباطات یا مشتریان

روش های فروش به کانال های توزیع 

مدیریت کانال های فروش

وظایف کانال های فروش

شاخص های انتخاب نمایندگان فروش

انواع قرارداد های انحصار در فروش

انواع خریدارن در خرده فروشی

انواع مشتریان از نظر تصمیم گیری

انواع خريداران از نظر قبول محصولات جديد

انواع مشتریان صنعتی

ساختار سازمانی واحدهاي فروش

 1. تقسيم بندی جغرافيايی
 2. تقسيم بندی بر مبنای محصول
 3. تقسيم بندی بر مبنای مشتری
 4. تقسيم بندی بر مبنای ساختار تركيبی
 5. تقسيم بندی برمبنای پروژه 

اهمیت منابع انسانی در واحدهاي فروش

گاه سنتي به نيروي انسانی

گاه مدرن به نيروي انسانی

وظايف اصلی يك فروشنده

وظايف اصلی يك سرپرست يا مدير فروش

فرآيند جذب نيروی انسانی

روش تعيين تعداد نيروی انساني

روش هاي تعيين اهداف فروش

انواع روش های ايجاد انگيزه در كادر فروش

جبران خدمات كادر فروش

نقاط قوت و ضعف انواع روش های پرداخت

شاخص های ارزيابی عملكرد

خطاهای ارزيابی عملكرد

كادر فروش را چه زماني آموزش بدهيم؟

روش های آموزش کادر فروش

چه چيزهايی كه يك مدير فروش در مورد قيمت بايد بداند؟

تقاضا درچه شرايطی به تغيير قيمت حساس نيست؟

چيزهايی كه يك مدير فروش در مورد ترويج و تبلیغ بايد بداند؟

سياست های تخفيف بعنوان ابزار پيشبرد فروش