دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت پروژه حرفه ای

  امتیاز 4.0 ازمجموع 12 نفر
  مهندس محسن جلالی منش

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  10جلسه
  8ساعت
  512فراگیر

  بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کامل درس

  • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  • تاخیر در پروژه ها

  • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنB
  • تعریف پروژه

  • تعریف مدیریت پروژه

  • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • انواع ذینفعان پروژه

  • انواع ساختارهای پروژه

  • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  استانداردهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • استانداردهای مدیریت پروژه

  • استاندارد PMBOK

  • تعامل بین گروه های فرایندی

  حوزه های دانش مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنE
  • گام های برنامه ریزی

  • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  • لزوم برنامه ریزی

  • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  • گام های برنامه ریزی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنF
  • فرآیند تعیین فعالیت ها

  • هدف از PWBS

  • مشخصات و قابلیت های PWBS

  • تدوین BWBS

  • ساختار و کدبندی PWBS

  • آزمون PWBS

  • ماتریس PWBS / OBS

  • طراحی FWBS

  • تعریف RWBS

  • تدوین فهرست فعالیت ها

  • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  • تدوین رویه های هماهنگی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

  مشاهده محتوابستنG
  • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنH
  • روش های تدوین فعالیت ها

  • انواع روابط بین فعالیت ها

  • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  • آنالیز پرت

  • منابع و انواع آن

  • برنامه ریزی منابع

  • تسطیح منابع

  • روش های تسطیح منابع

  • زمانبدی تامین مواد اولیه

  • خروجی های زمانبدی

  • گزارش عملکرد

  • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  • آنالیز ارزش افزوده

  • خروجی گزارش عملکرد

  نرم افزارهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنI
  • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  • نرم افزارهای Microsoft Project

  • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  • معرفی قابلیت های MSproject

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کامل درس

  • آنچه در این دوره خواهد گذشت

  • تاخیر در پروژه ها

  • عوامل موثر در تاخیر پروژه ها

  • عوامل موثر در به اجرا درآمدن بموقع

  • مزایا و ضرورت مدیریت پروژه

  مفاهیم اساسی مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنB
  • تعریف پروژه

  • تعریف مدیریت پروژه

  • ارتباط پروژه ها با برنامه استراتژیک

  • دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • انواع ذینفعان پروژه

  • انواع ساختارهای پروژه

  • ساختار ترکیبی و یا ماتریسی

  استانداردهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • استانداردهای مدیریت پروژه

  • استاندارد PMBOK

  • تعامل بین گروه های فرایندی

  حوزه های دانش مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • حوزه های دانش مدیریت پروژه

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنE
  • گام های برنامه ریزی

  • پروژه ها و برنامه ریزی استراتژیک

  • خصوصیات و امکان سنجی پروژه

  • لزوم برنامه ریزی

  • برنامه ریزی پروژه و قدم های آن

  • منافع اجرای سیستم مدیریت پروژه

  • گام های برنامه ریزی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - تعریف فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنF
  • فرآیند تعیین فعالیت ها

  • هدف از PWBS

  • مشخصات و قابلیت های PWBS

  • تدوین BWBS

  • ساختار و کدبندی PWBS

  • آزمون PWBS

  • ماتریس PWBS / OBS

  • طراحی FWBS

  • تعریف RWBS

  • تدوین فهرست فعالیت ها

  • مزیت تعریف و کدگذاری فعالیت ها

  • تدوین رویه های هماهنگی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - زمانبندی

  مشاهده محتوابستنG
  • ویژگی های یک مدیر پروژه و مسئولیت هایش

  • ورودی های موردنیاز زمانبدی

  • ایزارها و تکنیک های زمانبندی

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - تدوین فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنH
  • روش های تدوین فعالیت ها

  • انواع روابط بین فعالیت ها

  • نمونه هایی از روابط فعالیت ها

  • محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها

  • آنالیز پرت

  • منابع و انواع آن

  • برنامه ریزی منابع

  • تسطیح منابع

  • روش های تسطیح منابع

  • زمانبدی تامین مواد اولیه

  • خروجی های زمانبدی

  • گزارش عملکرد

  • ابزارها و تکنیک های گزارش عملکرد

  • محاسبه پیشرفت فعالیت های پروژه

  • محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها

  • آنالیز ارزش افزوده

  • خروجی گزارش عملکرد

  نرم افزارهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنI
  • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  • نرم افزارهای Microsoft Project

  • نرم افزارهای مورد استفاده در EPM

  • معرفی قابلیت های MSproject

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مدیریت
  مدیریت پروژه